Główny Urząd Statystyczny

AKTUALNOŚCI


Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym województwa lubuskiego
w 2012 r. 
 

Działalność ...    Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące zbiorowość podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, m.in. z zakresu rodzaju prowadzonej działalności, wartości i struktury kapitału podstawowego, kraju pochodzenia kapitału zagranicznego, a także rozmiarów i wyników działalności prowadzonej przez obserwowane podmioty. Informacja obejmuje tablice ukazujące województwo lubuskie na tle Polski i innych województw, charakteryzuje się również atrakcyjną formą graficzną, w postaci wykresów. Dane według rodzaju działalności zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.

więcej  >>


Portrety powiatów i gmin w województwie lubuskim w 2012 r. 

Portrety ...   Publikacja Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2012 r zawiera analityczne opracowanie zjawisk charakteryzujących potencjał społeczny i gospodarczy powiatów, miast na prawach powiatu oraz gmin województwa. Dodatkowo publikację uzupełniają uwagi ogólne i metodyczne, jak również zestawienia tabelaryczne, mapy oraz wykresy obrazujące poszczególne zjawiska i procesy. Zaprezentowany zestaw informacji pozwoli Czytelnikowi na dokonanie porównań oraz określenie specyfiki funkcjonowania poszczególnych JST województwa lubuskiego.

więcej  >>


Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim w IV kwartale 2013 r. 

   Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentowanego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w IV kwartale 2013 r. Zawiera informacje na temat między innymi: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, pracujących i bezrobotnych oraz informacje na temat przyczyn bierności zawodowej.

więcej  >>


Wyniki finansowe i podstawowe relacje ekonomiczne w okresie I - XII 2013 r.

   Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkól wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).

więcej  >>


Statystyczne badania ankietowe w gospodarstwach domowych i gospodarstwach rolnych

   GUS prowadzi badania ankietowe w gospodarstwach domowych oraz w gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Są to badania reprezentacyjne, co oznacza, że badana jest część gospodarstw domowych/rolnych  reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. W wylosowanych do badań mieszkaniach/gospodarstwach ankietowanie przeprowadzają ankieterzy - pracownicy urzędów statystycznych, którzy będą się  kontaktować  z respondentami osobiście i telefonicznie.

Z góry dziękujemy Państwu za współpracę z naszym ankieterem


Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim -  marzec 2014 r. 

Komunikat    Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie lubuskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w marcu pozytywnie, podobnie jak w lutym. Prognozy portfela zamówień są korzystne, zbliżone do formułowanych przed miesiącem. Oceny bieżące w tym zakresie są optymistyczne, lepsze niż w lutym. Dia-gnozy i prognozy produkcji są pozytywne, ale ostrożniejsze od zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie negatywnie. Przewidywania w tym zakresie są korzystne, zbliżone do for-mułowanych w lutym. W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy planują niewielkie zwiększenie zatrudnienia, mniejsze niż zapowiadano w lutym. Ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć szybciej niż oczekiwano w ubiegłym miesiącu.  

więcej  >>


Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w lutym 2014 r.

   Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa lubuskiego dotyczące między innymi rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów. Wybrane informacje zaprazentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
więcej >>

STATYSTYKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO


          

  Gorzów Wielkopolski  
i Zielona Góra
w IV kwartale 2013 r. 

Sytuacja gospodarcza
w województwie lubuskim
w lutym 2014 r.  

Wskaźniki zagrożenia
ubóstwem
 

   


<<<   więcej 

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Aktywność ekonomiczna w województwie lubuskim Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2013
Objętość: 401 stron
Cena książki: 25.00 zł
Cena CD: 15.00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Województwo Lubuskie 2013 - podregiony, powiaty, gminy
Objętość: 312 stron
Cena książki: 25.00 zł
Cena CD: 15.00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Zamieszkane budynki w województwie lubuskim Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Objętość: 99 stron
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2012 r.
Objętość: 195 stron
Cena książki: 15.00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Mieszkania w województwie lubuskim Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Objętość: 278 stron
Cena książki: 20,00 zł
Internet 

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Rynek pracy w województwie lubuskim w 2012 r.
Objętość: 189 stron
Cena książki: 15,00 zł
Cena CD: 10,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Ludność w województwie lubuskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna. NSP 2011
Objętość: 248 stron
Cena książki: 20,00 zł
Internet 

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Województwo Lubuskie 2013 - folder
Objętość: 36 stron
Folder dostępny
w Urzędzie

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie lubuskim w 2012 r.
Objętość: 178 stron
Cena książki: 16,00 zł
Cena CD: 10,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Turystyka w województwie lubuskim w 2012 r.
Objętość: 146 stron
Cena książki: 15,00 zł
Cena CD: 10,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w 2012 r.
Objętość: 92 strony
Cena książki: 15,00 zł
Internet

  

Dane o województwie lubuskim

ludność (stan w dniu 30 września 2013)
1 022 246

tablice powiatowe

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (luty 2014)
3 169,67 zł
stopa bezrobocia (luty 2014)
16,3 %

tablice powiatowe

liczba mieszkań oddanych do użytkowania (styczeń - luty 2014)
596
dynamika produkcji sprzedanej przemysłu * (luty 2014)
120,0
dynamika produkcji budowlano-montażowej * (luty 2014)
100,5
liczba podmiotów gospodarki narodowej (stan w końcu lutego 2014)
109,9 tys.
*
- analogiczny okres roku poprzedniego = 100

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
65-954 Zielona Góra, ul. Spokojna 1, tel. 68 322 31 12, fax 68 325 36 79, 325 74 45
e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl
Copyright © 1995-2013 GUS