Główny Urząd Statystyczny

AKTUALNOŚCI

Koniunktura gospodarcza w województwie dolnośląskim w marcu 2014 r.

 Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie dolnośląskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w marcu nieco mniej korzystnie niż w lutym. Pozytywne oceny bieżącego portfela zamówień i produkcji są ostrożniejsze od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Optymistyczne prognozy w tym zakresie są zbliżone do przewidywań z lutego.

więcej >>


Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w lutym 2014 r.

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, nakładów inwestycyjnych. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
więcej >>

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w IV kwartale 2013 r.

 Informacja o aktywności ekonomicznej ludności w województwie dolnośląskim prezentuje uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w IV kwartale 2013 r.

więcej >>


Wyniki finansowe i podstawowe relacje ekonomiczne w okresie I - XII 2013 r.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkól wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).

więcej >>


Statystyczne badania rolnicze w województwie dolnośląskim w 2014 r.

 Główny Urząd Statystyczny (GUS) corocznie przeprowadza na terenie całego kraju OBOWIĄZKOWE BADANIA GOSPODARSTW ROLNYCH.
Badania realizowane są w wylosowanych gospodarstwach rolnych przez: ankieterów - metodą wywiadu bezpośredniego lub teleankieterów - metodą wywiadu telefonicznego.

więcej >>Możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego  

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się od 1 kwietnia 2012r ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

więcej >>

 

STATYSTYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

 

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2013
Objętość - 372 strony
Cena:
28,00 zł (książka)
15,00 zł (CD)
Dostępna także w internecie

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Województwo Dolnośląskie. Podregiony. Powiaty. Gminy 2013
Objętość - 330 stron
Cena:
28,00 zł (książka)
15,00 zł (CD)
Dostępna także w Internecie

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Srodki trwałe i działalność inwestycyjna w województwie dolnośląskim w latach 2009-2012
Cena:
15,00 zł (CD)
Dostępna także w Internecie

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Powiaty w Euroegionie Nysa 2013
Dostępna tylko w Internecie 

Dane o województwie dolnośląskim

ludność
(stan na 30 IX 2013 r.)
2911,1 tys.

bezrobotni zarejestrowani
(luty 2014 r.)
160,5 tys.

stopa bezrobocia
(luty 2014 r.)
13,7%

przeciętne zatrudnienie
w sektorze przedsiębiorstw
(luty 2014 r.)
442,9 tys.

przeciętne wynagrodzenie
brutto w sektorze przedsiębiorstw
(luty 2014 r.) 
3689,49 zł

mieszkania oddane
do użytkowania
(styczeń-luty 2014 r.)
2682

podmioty gospodarki 
narodowej (luty 2014 r.)
348,6 tys.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu
50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60, e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl
Copyright © 1995-2014 GUS