Główny Urząd Statystyczny

Wersja do wydruku

A A A

Znak sprawy: WOA-2900-01/2012                                                                                                                       Wrocław, dnia 09.05.2012 r.

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Urząd Statystyczny we Wrocławiu działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn zm.) zwanej dalej ustawą zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.04.2012 r. pod numerem: 110318-2012, na: „Remont instalacji elektrycznej niskiego napięcia zasilania ogólnego i sieci komputerowej w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 31” – Etap II dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji w/w zadania.

1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 8 złożoną przez firmę:

F.U.H. EL–WORD
STANISŁAW SIEDLIK
33-156 Skrzyszów 161

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wymieniony wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nr 8 – nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert (cena oferty z VAT stanowiąca 100 % wagi) zawiera najniższą cenę brutto spośród pozostałych złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów 300,00 podczas dokonanej oceny ofert.

2. Do wyznaczonego terminu składania ofert oferty złożyło 9 wykonawców.

3. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

liczba punktów w kryterium cena 100 %

 1

IKO Grzegorz Chodak
ul. Topolowa 47, 33-113 Zgłobice

274,20

 5

 EL-partner Sp. z o. o.
ul. Husarska 14, 58-100 Świdnica

270,03

 8

 F.U.H. EL-WORD Stanisław Siedlik
33-156 Skrzyszów 161

300,00

4. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Wymagane warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego spełniło 3 wykonawców.

5. Informacja o ofertach odrzuconych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrzucone zostały oferty n/w 5 wykonawców:

 1) Oferta nr 2: AKRONET Sp. z o.o.
ul. Sułowska 22
51-180 Wrocław

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty:

 1. Wykonawca nie dołączył do oferty wzoru Protokołu Odbioru Końcowego stanowiącego załącznik nr 9 a do SIWZ. Zgodnie z Rozdziałem X Opis sposobu przygotowywania ofert – w pkt 10.1, ppkt 9) specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający wymagał aby do oferty załączony był parafowany przez wykonawcę Wzór umowy – załącznik nr 9 do SIWZ wraz ze wzorem Protokołu Odbioru Końcowego – załącznik nr 9 a do SIWZ. . Dokument ten nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, albowiem nie jest to dokument, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
 2. Wykonawca nie dołączył do wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia kserokopii wymaganych uprawnień, zgodnie z Rozdziałem VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – w pkt 6.1, ppkt 3) specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Zamawiający wymagał aby wykonawca dołączył do oferty kserokopię dokumentu potwierdzającego, że co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia elektryczne w grupach kwalifikacyjnych D i E w zakresie badań i pomiarów, zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w Rozdziale V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków – w pkt 5.2, ppkt 2) specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie wezwał wykonawcy do uzupełnienia w/w dokumentu potwierdzającego spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, ponieważ mimo uzupełnienia tego dokumentu oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, w związku z art. 26 ust. 3 ustawy, o czym rozstrzygnięto w ust. 1.

Oferta nr 2 została odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

 2) Oferta nr 3: „ELK–BUD”
Zakład Budowlano Montażowy
Elżbieta Kozak
ul. Wojska Polskiego 30
56-100 Wołów

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty:

Wykonawca w załączonym do Formularza ofertowego harmonogramie rzeczowo–finansowym nie podał cen poszczególnych elementów zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem X Opis sposobu przygotowywania ofert – w pkt 10.1, ppkt 1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający wymagał aby do oferty załączony był wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru zamawiającego – załącznik nr 1 do SIWZ wraz z harmonogramem rzeczowo–finansowym.
W Rozdziale XII Opis sposobu obliczania ceny oraz informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą – w pkt 12.5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający zobowiązał wykonawców do przedstawienia ceny poszczególnych elementów zamówienia w harmonogramie rzeczowo–finansowym prac remontowych i załączenia do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, a w pkt 12.6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający podał, że harmonogram rzeczowo–finansowy prac remontowych stanowić będzie podstawę do dokonywania odbiorów częściowych robót (prac remontowych) oraz do określenia wysokości należnego wynagrodzenia wykonawcy za prace wykonane do chwili odstąpienia od umowy, po dokonaniu odbioru robót (prac remontowych) przerwanych, w przypadkach odstąpienia od umowy określonych § 14 wzoru umowy. Dokument ten nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, albowiem nie jest to dokument, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

Oferta nr 3 została odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

 3) Oferta nr 4: Firma Ogólnobudowlana D-A-R
Dariusz Smokowski
Sułów
ul. Kolejowa 3
56-300 Milicz

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty:

 1. Wykonawca nie dołączył do Formularza ofertowego harmonogramu rzeczowo–finansowego. Zgodnie z Rozdziałem X Opis sposobu przygotowywania ofert – pkt 10.1, ppkt 1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający wymagał aby do oferty załączony był wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru zamawiającego – załącznik nr 1 do SIWZ wraz z harmonogramem rzeczowo–finansowym. W Rozdziale XII Opis sposobu obliczania ceny oraz informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą – w pkt 12.5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający zobowiązał wykonawców do przedstawienia ceny poszczególnych elementów zamówienia w harmonogramie rzeczowo–finansowym prac remontowych i załączenia do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, a w pkt 12.6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający podał, że harmonogram rzeczowo–finansowy prac remontowych stanowić będzie podstawę do dokonywania odbiorów częściowych robót (prac remontowych) oraz do określenia wysokości należnego wynagrodzenia wykonawcy za prace wykonane do chwili odstąpienia od umowy, po dokonaniu odbioru robót (prac remontowych) przerwanych, w przypadkach odstąpienia od umowy określonych § 14 wzoru umowy. Dokument ten nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, albowiem nie jest to dokument, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
 2. Wykonawca nie dołączył do oferty parafowanego Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ wraz ze wzorem Protokołu Odbioru Końcowego stanowiącego załącznik nr 9 a do SIWZ. Zgodnie z Rozdziałem X Opis sposobu przygotowywania ofert – w pkt 10.1, ppkt 9) specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający wymagał aby do oferty załączony był parafowany przez wykonawcę Wzór umowy – załącznik nr 9 do SIWZ wraz ze wzorem Protokołu Odbioru Końcowego – załącznik nr 9 a do SIWZ. Dokument ten nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, albowiem nie jest to dokument, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
 3. Wykonawca nie dołączył do oferty oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z wykorzystaniem wzoru zamawiającego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ wymaganego przez zamawiającego w Rozdziale VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – w pkt 6.2, ppkt 2) specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie wezwał wykonawcy do uzupełnienia w/w dokumentu w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, ponieważ mimo uzupełnienia w/w dokumentu oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, w związku z art. 26 ust. 3 ustawy, o czym rozstrzygnięto w ust. 1 i 2.
 4. Wykonawca nie dołączył do oferty opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 500.000,00 PLN wymaganego przez zamawiającego w Rozdziale VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – w pkt 6.1, ppkt 5) specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie wezwał wykonawcy do uzupełnienia w/w dokumentu potwierdzającego spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, ponieważ mimo uzupełnienia w/w dokumentu oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, w związku z art. 26 ust. 3 ustawy, o czym rozstrzygnięto w ust. 1 i 2.

Oferta nr 4 została odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

 4) Oferta nr 6: „ZAMBUD” S.C.
Artur Marks, Wiesław Zatryb
ul. Starograniczna 32
54-231 Wrocław

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty:

Wykonawca nie dołączył do oferty wzoru Protokołu Odbioru Końcowego stanowiącego załącznik nr 9 a do SIWZ. Zgodnie z Rozdziałem X Opis sposobu przygotowywania ofert – w pkt 10.1, ppkt 9) specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający wymagał aby do oferty załączony był parafowany przez wykonawcę Wzór umowy – załącznik nr 9 do SIWZ wraz ze wzorem Protokołu Odbioru Końcowego – załącznik nr 9 a do SIWZ. Dokument ten nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, albowiem nie jest to dokument, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

Oferta nr 6 została odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

 5) Oferta nr 9: USŁUGI ELEKTRYCZNE
Andrzej Klepacki
ul. Ściegiennego 4
48-303 Nysa

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty:

Wykonawca nie dołączył do Formularza ofertowego harmonogramu rzeczowo–finansowego. Zgodnie z Rozdziałem X Opis sposobu przygotowywania ofert – pkt 10.1, ppkt 1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający wymagał aby do oferty załączony był wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru zamawiającego – załącznik nr 1 do SIWZ wraz z harmonogramem rzeczowo–finansowym. W Rozdziale XII Opis sposobu obliczania ceny oraz informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą – w pkt 12.5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający zobowiązał wykonawców do przedstawienia ceny poszczególnych elementów zamówienia w harmonogramie rzeczowo–finansowym prac remontowych i załączenia do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, a w pkt 12.6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający podał, że harmonogram rzeczowo–finansowy prac remontowych stanowić będzie podstawę do dokonywania odbiorów częściowych robót (prac remontowych) oraz do określenia wysokości należnego wynagrodzenia wykonawcy za prace wykonane do chwili odstąpienia od umowy, po dokonaniu odbioru robót (prac remontowych) przerwanych, w przypadkach odstąpienia od umowy określonych § 14 wzoru umowy. Dokument ten nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, albowiem nie jest to dokument, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

Oferta nr 9 została odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

6. Informacja o wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykluczono 1 wykonawcę.

1) Oferta nr 7: „MIROTELNET” Mirosław Kurek 
SYSTEMY KOMPUTEROWE I TELEKOMUNIKACYJNE 
ul. Stachiewicza 47/55 
31-328 Kraków

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawcy:

 1. Wykonawca nie dołączył do oferty wykazu wykonanych co najmniej dwóch zamówień, o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 złotych brutto, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadającej swoim rodzajem robotom (pracom remontowym) stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone z wykorzystaniem wzoru zamawiającego – załącznik nr 5 do SIWZ wymaganego przez zamawiającego w Rozdziale VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – w pkt 6.1, ppkt 2) specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Wykonawca nie dołączył do oferty wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami z wykorzystaniem wzoru zamawiającego – załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymagał aby wykonawca do wykazu dołączył kserokopie wymaganych uprawnień i zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, a zamieszczone w wykazie informacje w sposób bezsporny muszą potwierdzić spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdziale V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków – w pkt 5.2, ppkt 2) specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, pismem z dnia 26.04.2012 r., znak sprawy: WOA-2900-01/2012, wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu tj.:

 • wykazu wykonanych co najmniej dwóch zamówień, o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 złotych brutto, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadającej swoim rodzajem robotom (pracom remontowym) stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone z wykorzystaniem wzoru zamawiającego – załącznik nr 5 do SIWZ;
 • wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami z wykorzystaniem wzoru zamawiającego – załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymagał aby wykonawca do wykazu dołączył kserokopie wymaganych uprawnień i zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, a zamieszczone w wykazie informacje w sposób bezsporny muszą potwierdzić spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdziale V pkt 5.2 ppkt 2) specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W wyznaczonym przez zamawiającego terminie uzupełnienia dokumentów do dnia 07 maja 2012 r. wykonawca nie uzupełnił w/w dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, co stanowiło podstawę do wykluczenia wykonawcy z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy – z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy – ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

7. Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. w dniu 16.05.2012 r.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił niniejsze informacje na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

« powrót


Urząd Statystyczny we Wrocławiu
50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60, e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl
Copyright © 1995-2013 GUS