Główny Urząd Statystyczny

Wersja do wydruku

A A A

KRAJOWY REJESTR URZĘDOWY PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ - REGON

Zasady wpisu, dokonywania zmian lub skreśleń w rejestrze REGON zawarte są w przepisach ustawy o statystyce publicznej (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 591, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763 z późniejszymi zmianami).

Szczegółowe zasady rejestracji podmiotów od dnia 01.01.2012 r.

Przedsiębiorcy wpisywani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG):

Od dnia 1 stycznia 2012 roku przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) może dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej wyłącznie na podstawie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wniosek CEIDG-1) składanego za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub w inny sposób środkami komunikacji elektronicznej. Dodatkowo przedsiębiorca może złożyć wniosek CEIDG-1 w dowolnym urzędzie gminy lub miasta. W przypadku pośrednictwa gminy wypełniony wniosek CEIDG-1 gmina zobowiązana jest zarejestrować w CEIDG, skąd dane z wniosku zostaną przekazane do właściwego urzędu statystycznego. Urząd Statystyczny zobowiązany jest do niezwłocznego zarejestrowania zgłoszenia w rejestrze REGON.

Do Urzędu Statystycznego (do komórki rejestru REGON) przedsiębiorca wpisany do CEIDG może bezpośrednio zgłaszać się w następujących przypadkach:

  1. Przy dokonywaniu wpisu lub zmiany cech objętych wpisem jednostki lokalnej nie podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (m.in. niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, gospodarstwa rolnego),
  2. Z żądaniem wydania aktualnego zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON (przykładowy wzór prośby o wydanie zaświadczenia).

Przedsiębiorcy wpisywani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

Od dnia 31 marca 2009 roku przedsiębiorca jest zobowiązany dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej na podstawie wniosku RG-1 złożonego we właściwym Sądzie Rejonowym i postanowienia oraz zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców, przekazanego urzędowi statystycznemu przez właściwy sąd rejestrowy. Wniosek RG-1 sąd zobowiązany jest przekazać niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu do właściwego urzędu statystycznego wraz z kopią postanowienia oraz zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców. Urząd zobowiązany jest do zarejestrowania zgłoszenia w rejestrze REGON na podstawie przesłanych z sądu dokumentów.

Do Urzędu Statystycznego (do komórki rejestru REGON) przedsiębiorca może bezpośrednio zgłaszać się w następujących przypadkach:

  1. Przy zmianie cech nieobjętych wpisem do rejestru przedsiębiorców nie wpisywanych do KRS np.: zmiana struktury własności, liczby pracujących lub zatrudnionych (na wniosku RG-1),
  2. Przy dokonywaniu zgłoszenia wpisu, zmian lub skreślenia (wniosek RG-1 i RG-2) zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców przed dniem wejścia w życie przepisów obowiązujących od dnia 31 marca 2009 r.,
  3. Z żądaniem wydania aktualnego zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON. Wystąpienie wymaga pisemnego upoważnienia do reprezentowania podmiotu (przykładowy wzór prośby o wydanie zaświadczenia),
  4. Składając wniosek RG-1 wraz z kopią postanowienia i zaświadczenia z KRS na podstawie znowelizowanych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych przy zastosowaniu wzorca umowy spółki z o.o. udostępnionego w systemie teleinformatycznym,
  5. Składając wniosek w formie elektronicznej (za pośrednictwem portalu eREGON dostępnego dla posiadaczy bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu), z zastosowaniem wzorca umowy spółki z o.o. udostępnionego w systemie teleinformatycznym,
  6. Przy zgłaszaniu spółki kapitałowej w organizacji (wniosek RG-1).

Przedszkola, szkoły, placówki i inne jednostki organizacyjne (w tym zespoły) systemu oświaty wpisywane do systemu informacji oświatowej:

Od dnia 1 sierpnia 2012 r. podmioty podlegające wpisowi do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) stanowiącego część bazy danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) są zobowiązane do złożenia wniosku o wpis, zmianę lub skreślenie szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON za pośrednictwem RSPO.

Podmioty objęte obowiązkiem wpisu do rejestru podmiotów niebędące przedsiębiorcami i placówkami oświatowymi (np. spółka cywilna, wspólnota mieszkaniowa, fundacja, stowarzyszenie, fundusz, uczelnia,:

Zgłoszenie na wniosku RG-1 lub RG-2 złożonym we właściwym ze względu na adres siedziby podmiotu urzędzie statystycznym. Osoba składająca wniosek musi posiadać pisemne upoważnienie do reprezentowania podmiotu oraz dokumenty potwierdzające powstanie podmiotu albo zmianę cech objętych wpisem. Podmioty nie będące przedsiębiorcami wnioski RG-1 lub RG-2 mogą przesłać do Urzędu Statystycznego w Warszawie pocztą na adres:

Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa


Wydawanie zaświadczeń:

Zgodnie z art. 43, ust. 3. ustawy o statystyce publicznej urzędy statystyczne wydają zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON na żądanie podmiotu wpisanego do rejestru REGON.
Przykładowy wzór zaświadczenia: 
(przykładowy wzór prośby o wydanie zaświadczenia).

Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa
Parter, sala REGON,
Poniedziałek 7:30 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:00
Tel. bezp.  22 464 20 83, 22 464 22 40
Centrala 22 464 20 00,
Fax 22 846 78 31,
E-mail: g.silny@stat.gov.pl.

Oddział w: Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.

Informacje z rejestrów REGON i TERYT dotyczące obszaru województwa mazowieckiego można zakupić składając pisemne zamówienie w Urzędzie Statystycznym w Warszawie bądź w którymkolwiek z oddziałów.

Usługi tłumacza języka migowego

Szczegółowe informacje dostępne na stronach GUS:

Druki wniosków RG i wzory pomocne przy ich wypełnieniu są dostępne w siedzibie urzędu i oddziałów. Można je uzyskać również klikając tutaj: RG-1, RG-RD, RG-2. (pliki pdf)

Na stronie GUS: Zasady udostępniania danych z rejestru - znajdują się informacje o zasadach płatnego i bezpłatnego udostępniania danych.

« powrót


Urząd Statystyczny w Warszawie
02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21, tel. 22 464 20 00, fax 22 846 76 67,  e-mail: SekretariatUSWAW@stat.gov.pl
Copyright © 1995-2013 GUS