Główny Urząd Statystyczny

AKTUALNOŚCI

Oferta pracy
Urząd Statystyczny W Warszawie zatrudni ankieterkę/a na terenie powiatu nowodworskiego – 1 etat. Zakres zadań: realizacja ankiet, wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentami, oraz notowań cen w placówkach handlowych i usługowych; analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowań; komputerowa rejestracja ankiet i kwestionariuszy. Więcej »
PORTAL STRATEG
Główny Urząd Statystyczny udostępnił PORTAL STRATEG, stanowiący narzędzie do monitorowania polityki rozwoju. Portal dostępny jest bezpośrednio pod adresem strateg.stat.gov.pl lub poprzez odnośniki ze stron internetowych GUS i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zasoby systemu STRATEG dostępne są bezpłatnie. Wejście »

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Luty 2014 r.
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji w układzie PKD 2007 oraz powiatów.  Pobierz »

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim w marcu 2014 r.
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie mazowieckim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w marcu optymistycznie, podobnie jak przed miesiącem. Oceny bieżącego portfela zamówień i produkcji są korzystne, lepsze niż w lutym. Utrzymują się nieznacznie pozytywne oceny bieżącej sytuacji finansowej. Przewidywania dotyczące portfela zamówień, produkcji i sytuacji finansowej są optymistyczne, zbliżone do formułowanych w lutym. Przedsiębiorcy planują niewielki wzrost zatrudnienia. Oczekiwany jest wzrost cen wyrobów przemysłowych. Pobierz »

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w IV kwartale 2013 r.
Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w IV kwartale 2013 r. Od III kwartału 2012 r. do uogólniania wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Ponadto nastąpiły zmiany metodologiczne, mające na celu dostosowanie populacji objętej badaniem do zaleceń Eurostat.  Pobierz »

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych województwa mazowieckiego (I-XII 2013 r.)
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkól wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).  Pobierz »

Statystyka Warszawy. Luty 2014 r.
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.  Pobierz »

Obszar Metropolitalny Warszawy w 2012 r.
Obszar Metropolitalny został wyznaczony na podstawie podziałów administracyjnych (za podstawową jednostkę podziału przyjęto gminę), wskaźników i problemowych analiz cech funkcjonalnych, fizycznych, społeczno-ekonomicznych, związków funkcjonalno-przestrzennych i problemów przestrzennych, w tym potrzeb i zamierzeń inwestycyjnych. Pobierz »

Przegląd Statystyczny Warszawy. IV kwartał 2013 r.
Podstawowe informacje dotyczące: geografii, meteorologii i środowiska, demografii, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, cen, rynku pracy, budownictwa mieszkaniowego, podmiotów gospodarki narodowej, komunikacji, bezpieczeństwa publicznego i działalności kulturalnej oraz finansów. Ponadto porównania międzynarodowe Warszawy z wybranymi miastami i stolicami Europy.  Więcej »

Bezrobocie rejestrowane w Radomiu w 2013 r.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Radomiu w końcu grudnia 2013 r. wyniosła 21129 osób (w tym 9905 kobiet) i była o 0,1% większa od notowanej w grudniu 2012 r., natomiast o 0,7% mniejsza od notowanej w czerwcu 2013 r. Największy spadek nastąpił pomiędzy majem a kwietniem – o 2,9%, natomiast największy wzrost pomiędzy listopadem a październikiem – o 1,9%. W analizowanym okresie podobną tendencję odnotowano również w Polsce, w województwie mazowieckim największy wzrost odnotowano pomiędzy lutym a styczniem. Pobierz »

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011.
Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim
Publikacja składa się z uwag ogólnych i metodycznych, w których podano źródła informacji oraz podstawowe definicje pojęć i stosowane klasyfikacje, części analitycznej podzielonej na działy tematyczne, w których zaprezentowano najistotniejsze informacje oraz części tabelarycznej. Część tabelaryczna zawiera tablice prezentujące wyniki spisu 2011 w ujęciu ogólnowojewódzkim m.in. według płci, wieku, stanu cywilnego, wykształcenia, miejsca zamieszkania, jak również tablice z podstawowymi danymi według powiatów oraz tablice z precyzją danych. Całość została wzbogacona wykresami i mapami prezentującymi wybrane zjawiska występujące na terenie województwa mazowieckiego. Więcej »

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim w 2013 r.
W publikacji ukazano zmiany struktury gospodarki województwa mazowieckiego w latach 2012 i 2013 w oparciu o dane dotyczące podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Tablice zawierają informacje o liczbie podmiotów gospodarki narodowej według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007), wybranych form prawnych, sektorów własności, liczby pracujących oraz podregionów, powiatów i gmin. Dane dotyczące dzielnic m.st. Warszawy zaprezentowano w odrębnych tablicach. Więcej »

Informacja dla użytkowników rejestru REGON
Urząd Statystyczny w Warszawie informuje, że dane o podmiotach wpisanych do rejestru REGON, w tym potwierdzenie dokonania wpisu, udostępnione są na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (http://www.stat.gov.pl/regon/). Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydaje się wyłącznie na żądanie podmiotu wpisanego do rejestru REGON (przykładowy wzór prośby o wydanie zaświadczenia). Podstawa prawna: Art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.)

Rok 2013 w gospodarce Mazowsza i Warszawy
Dnia 11 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Statystycznym w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Rok 2013 w gospodarce Mazowsza i Warszawy. Podczas spotkania zaprezentowano wybrane dane statystyczne z takich bloków tematycznych jak: podmioty gospodarki narodowej, zatrudnienie i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ceny, mieszkalnictwo oraz bezrobocie. Tematykę konferencji przedstawił Zastępca Dyrektora Krzysztof Kowalski. Więcej »

Ranking dzielnic Warszawy pod względem atrakcyjności warunków życia
Dnia 15 listopada 2013 r. w Urzędzie Statystycznym w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Ranking dzielnic Warszawy pod względem atrakcyjności warunków życia. Podczas spotkania zaprezentowano ogólny ranking dzielnic posiadających najbardziej atrakcyjne warunki życia oraz rankingi uwzględniające preferencje trzech grup społecznych: rodzin z dziećmi, seniorów i singli. Przedstawiono również zróżnicowanie dzielnic pod względem demografii, rynku pracy, infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i pomocy społecznej. Więcej »

Statystyczne badania ankietowe
Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania ankietowe w gospodarstwach domowych oraz w gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, co oznacza, że badana jest część gospodarstw reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Wylosowane do badań gospodarstwa odwiedzają ankieterzy statystyki publicznej, zatrudnieni w urzędach statystycznych. Więcej »

Portal Sprawozdawczy - eStatystyka.
Wypełnij sprawozdania statystyczne GUS online! Wejście »

eREGON
Wnioski RG-1 i RG-2 możesz złożyć przez Internet (wnioski o wpis lub skreślenie podmiotu z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON) jeżeli masz bezpieczny podpis elektroniczny. Więcej »

STATYSTYKA MAZOWSZA I WARSZAWY

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2013

Objętość: 362 str.
Cena: 28 zł
Wersja CD: 15 zł

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Województwo Mazowieckie - Podregiony, Powiaty, Gminy 2013

Objętość - 500 str.
Cena: 28 zł
Wersja CD: 15 zł

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Rocznik Statystyczny Warszawy 2013

Objętość - 394 str.
Cena: 25 zł
Wersja CD: 15 zł

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Panorama Dzielnic Warszawy 2012

Objętość: 328 str.
Cena: 25 zł
Wersja CD: 15 zł

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2012 r.

Objętość - 140 str.
Cena: 18 zł
Wersja CD: 15 zł

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim w 2012 r.

Objętość - 200 str.
Cena: 18 zł
Wersja CD: 15 zł

 

EDUKACJA STATYSTYCZNA

PORTAL GEOSTATYSTYCZNY

DANE O WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM


ludność
(stan w dniu 30 IX 2013)
5313,1 tys.

demografia w województwie mazowieckim (1995-2035)
interaktywne prezentacje


monitoring stanu ludności (styczeń-wrzesień 2013)

wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych
(styczeń-grudzień 2013)
59,1%

bezrobotni zarejestrowani
(luty 2014)
295,4 tys.

stopa bezrobocia
(luty 2014)
11,4%

monitoring bezrobocia rejestrowanego
(III kwartał 2013)

przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
(luty 2014)
1326,7 tys.

przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw
(luty 2014)
4743,85 zł

mieszkania oddane do użytkowania
(styczeń-luty 2014)
5028

monitoring budownictwa mieszkaniowego
(styczeń-grudzień 2013)

podmioty gospodarki narodowej
(luty 2014)
727390

Newsletter

Urząd Statystyczny w Warszawie
02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21, tel. 22 464 20 00, fax 22 846 76 67,  e-mail: SekretariatUSWAW@stat.gov.pl
Copyright © 1995-2013 GUS