Główny Urząd Statystyczny

AKTUALNOŚCI

 

Statystyczne badania rolnicze

Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania ankietowe w gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Badania rolne są badaniami reprezentacyjnymi, co oznacza, że badana jest część gospodarstw rolnych reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Wylosowane do badań gospodarstwa odwiedzają ankieterzy statystyki publicznej, zatrudnieni w urzędach statystycznych.

więcej >>Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie małopolskim w okresie I-XII 2013 r.
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkól wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007.)

więcej >>


NSP 2011 - Ludność i gospodarstwa domowe w województwie małopolskim. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna 

Udostępnione opracowanie stanowi pierwszą część publikacji i zawiera szczegółową charakterystykę ludności według źródeł utrzymania w powiązaniu z cechami demograficznymi i społeczno-ekonomicznymi, takimi jak: wiek, płeć, poziom wykształcenia oraz aktywność ekonomiczna. Uwzględnia również informacje o natężeniu zjawiska niepełnosprawności oraz o strukturze osób niepełnosprawnych według płci i wieku, miejsca zamieszkania, stanu cywilnego, poziomu wykształcenia, źródeł utrzymania oraz ich aktywności ekonomicznej. Część druga, zawierająca informacje o źródłach utrzymania gospodarstw domowych, oraz komentarz analityczny będą udostępnione w późniejszym terminie.

Tablice xls 


NSP 2011 - Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim

W opracowaniu przedstawiono charakterystykę aktywności ekonomicznej ludności, mającą na celu zobrazowanie sytuacji mieszkańców województwa małopolskiego na rynku pracy. Publikacja składa się z uwag analitycznych oraz części tabelarycznej, poprzedzonych uwagami ogólnymi i metodycznymi. W uwagach analitycznych omówione zostały poszczególne kategorie ludności, wyodrębnione na podstawie osiągniętego statusu na rynku pracy, tj.: pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo. Każda z tych grup została opisana pod względem cech demograficznych, społecznych i ekonomicznych.

więcej>>


NSP 2011 - Mieszkania w województwie małopolskim

Publikacja "Mieszkania w województwie małopolskim" jest opracowaniem tematycznym, poświęconym stanowi zasobów mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie województwa. Opracowanie zawiera informacje o zasobach mieszkaniowych w różnych przekrojach, w tym w szczególności o mieszkaniach zamieszkanych. Przedmiotem analiz są też informacje dotyczące wielkości i wieku mieszkań, ich wyposażenia w instalacje techniczno-sanitarne, form własności i warunków mieszkaniowych ludności. Wyniki zaprezentowano dla województwa ogólem oraz w podziale na powiaty, miasta i wieś.

więcej>>


NSP 2011 - Zamieszkane budynki w województwie małopolskim

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie informacji o zamieszkanych budynkach zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego w momencie spisu,  tj. 31 marca 2011 r. oraz o znajdujących się w nich mieszkaniach.
Publikacja zawiera dane dotyczące budynków według ich rodzaju, wieku, wielkości, formy własności oraz wyposażenia w podstawowe instalacje techniczno-sanitarne. Składa się z komentarza analitycznego oraz części tabelarycznej. Całość poprzedzają uwagi ogólne i metodyczne zawierające podstawowe pojęcia i definicje obowiązujące w spisie. W części tabelarycznej zaprezentowano wyniki spisu w ujęciu ogólnowojewódzkim, w podziale na miasto i wieś, a wybrane informacje według powiatów. Dla zilustrowania skali zmian, jakie dokonały się w okresie międzyspisowym, podstawowe informacje przedstawiono w porównaniu z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002.

więcej>>


NSP 2011 - Ludność w województwie małopolskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna  

Opracowanie składa się z części analitycznej oraz części tabelarycznej, poprzedzonej uwagami ogólnymi i metodologicznymi, w których omówiono podstawowe zasady, definicje i pojęcia obowiązujące w spisie. Synteza badań została wzbogacona prezentacją graficzną w postaci zestawu map i wykresów. Zawiera informacje dotyczące stanu i struktury demograficznej ludności oraz posiadanego obywatelstwa, przynależności narodowo-etnicznej i wyznaniowej, a także poziomu i kierunków wykształcenia. Dodatkowo w publikacji przedstawiono charakterystykę osób przebywających w obiektach zbiorowego zamieszkania oraz osób bezdomnych.

więcej>>


Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie małopolskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w marcu optymistycznie, podobnie jak w lutym. Oceny bieżącego portfela zamó-wień i produkcji są korzystne. Również prognozy w tym zakresie, a także przewidywania dotyczące sytua-cji finansowej, są optymistyczne. Diagnozy sytuacji finansowej są nadal negatywne. Przedsiębiorcy planu-ją utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia. Ceny wyrobów przemysłowych mogą wzrastać nie-co szybciej niż przewidywano w lutym.

więcej >>


Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w lutym 2014 r.

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa małopolskiego m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, budownictwa mieszkaniowego, rynku wewnętrznego oraz cen. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD.

więcej>>


Biuletyn statystyczny województwa małopolskiego - IV kwartał 2013 r.

Opracowanie kwartalne, tabelaryczne prezentujące wskaźniki oraz szeregi czasowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in: z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu i budownictwa, transportu i handlu.

więcej >>


Biuletyn statystyczny miasta Krakowa - IV kwartał 2013 r.

Publikacja zawiera wybrane dane i wskaźniki dotyczące Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, takich jak: procesy demograficzne, sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, działalność gospodarcza, finanse publiczne. Publikacja prezentuje ponadto dane dla Krakowa w ujęciu umożliwiającym ich porównanie z danymi dla województwa oraz w odniesieniu do wybranych miast Polski.

więcej >>

 


BAEL

 

Tablice za lata 2010, 2011 oraz za I i II kw. 2012 r. po przeliczeniu z uwzględnieniem NSP 2011

więcej >>


Możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

 

więcej >>Informacja dla użytkowników rejestru REGON
Urząd Statystyczny w Krakowie informuje, że dane o podmiotach wpisanych do rejestru REGON, w tym potwierdzenie dokonania wpisu, udostępnione są na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (http://www.stat.gov.pl/regon/). Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydaje się wyłącznie na żądanie podmiotu wpisanego do rejestru REGON. Podstawa prawna: Art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. nr 88, poz. 439 z późn. zm.). 

Komunikat punktu obsługi przedsiębiorcy Urzędu Miasta Krakowa


Przestępczość
w województwie małopolskim
w 2013 r.

Działalność teatrów i instytucji muzycznych
w województwie małopolskim
w 2012 r.

Kobiety
w województwie małopolskim
w  2012 r.

więcej >>

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim, 2013 r.

Tylko wersja internetowa

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Mieszkania w województwie małopolskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Wersja internetowa

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Zamieszkane budynki w województwie małopolskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Wersja internetowa

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2013
Objętość - 386 stron
Cena: 25,00 zł (wydanie książkowe), 15,00 zł (CD)

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Województwo Małopolskie 2013 - Podregiony, Powiaty, Gminy.
Objętość - 482 strony
Cena: 25,00 zł (wydanie książkowe), 15,00 zł (CD)

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Rocznik Statystyczny Krakowa 2013
Objętość - 360 stron
Cena: 25,00 zł (wydanie książkowe), 15,00 zł (CD)

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Biuletyn Statystyczny Województwa Małopolskiego IV kw. 2013 r.

Tylko wersja internetowa

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Biuletyn Statystyczny Miasta Krakowa IV kwartał 2013 r.

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Gospodarka mieszkaniowa w województwie małopolskim w latach 2010-2012

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Rynek pracy w województwie małopolskim w 2012 r.
Cena: 15,00 zł (CD)

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

NSP 2011 - Ludność w województwie małopolskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna.
Objętość - 236 stron
Cena: 20,00 zł (wersja książkowa), 15,00 zł (CD)

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie małopolskim w 2012 r.
Cena: 15,00 zł (CD)

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Krakowski Obszar Metropolitalny w latach 2004-2011
Cena: 15,00 zł (CD)

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Informator Statystyczny Miasto Tarnów 2013

Tylko wersja internetowa.

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Informator Statystyczny Miasto Nowy Sącz 2013

Tylko wersja internetowa

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Województwo małopolskie w liczbach 2013

Objętość - 26 stron

Folder bezpłatny

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Ludność, Ruch Naturalny i Migracje w Województwie Małopolskim w Latach 2011 i 2012
Cena: 15,00 zł (CD)

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Turystyka w województwie małopolskim w 2012 r.
Cena: 15,00 zł (CD)

Dane o województwie małopolskim

ludność (stan w dniu 30 IX 2013) 
3 359,7 tys. osób 
Dane powiatowe

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (luty 2014) 
433,2 tys. osób
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw a (luty 2014) 
3493,91 zł
bezrobotni zarejestrowani (luty 2014) 
172,4 tys. osób
stopa bezrobocia (luty 2014) 
12,1 %
Dane powiatowe

Mieszkania oddane do użytku (styczeń-luty 2014) 
2570
podmioty gospodarki narodowej (luty 2014) 
351 876

przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego PSR 2010a - w przedsiębiorstwach z większą od 9 liczbą pracujących

 WAŻNIEJSZE DANE
OGÓLNOPOLSKIE

 


Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja)

Urząd Statystyczny w Krakowie
31 - 223 Kraków, ul.Kazimierza Wyki 3,
Centrala 12 415 60 11,  fax 12 36 10 192, e-mail: SekretariatUSKRK@stat.gov.pl, kom. 695 255 521
Copyright © 1995-2013 GUS