Główny Urząd Statystyczny

AKTUALNOŚCI


Statystyczne badania ankietowe

Urząd Statystyczny w Szczecinie informuje, że z początkiem kwietnia br. ankieterzy statystyczni rozpoczynają przeprowadzenie w wylosowanych mieszkaniach następujących (dodatkowych) badań ankietowych:
– Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (termin: 01.04 – 20.04.2014 r.)
– Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych (termin: 02.04. – 09.05.2014 r.)


Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2013 r.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w województwie zachodniopomorskim w końcu grudnia 2013 r. wyniosła 111,1 tys. osób (w tym kobiet – 57,8 tys.) i była o 1,3 % niższa od notowanej w grudniu 2012 r. Liczba bezrobotnych w poszczególnych powiatach była zróżnicowana. Wśród miast na prawach powiatu najwięcej osób zarejestrowanych było w m. Szczecin (18,5 tys.), a najmniej – w m. Świnoujście (1,5 tys.), co stanowiło odpowiednio 16,6 % i 1,3 % ogółu zarejestrowanych w województwie zachodniopomorskim.

więcej»


Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie zachodniopomorskim w 2013 r.

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON. Charakterystyka podmiotów wg form prawnych, sektorów własności, rodzaju przeważającej działalności i lokalizacji.

 

 

więcej» 


Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2013 r.

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w IV kwartale 2013 r. Do uogólnienia wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności Polski w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

 

więcej»


Nauka, technika, innowacje i społeczeństwo informacyjne w Polsce.
Wybrane wyniki badań statystycznych

Suma krajowych nakładów wewnętrznych na działalność badawczą i rozwojową w 2012 r. wyniosła 14 352,9 mln zł i w stosunku do 2011 r. wzrosła o 22,8 %. Udział nakładów wewnętrznych poniesionych na badania naukowe i prace rozwojowe w PKB, osiągnął w 2012 r. 0,90 % i wzrósł o 0,14 p. proc. w porównaniu do roku poprzedniego. W 2008 r. wskaźnik ten wynosił 0,60 %.

 

więcej»


Nauka i technika w 2012 r.

Dane i wskaźniki z zakresu statystyki nauki i techniki: działalności badawczo-rozwojowej (B+R), działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług, ochrony własności przemysłowej oraz zasobów ludzkich dla nauki i techniki. Przekroje: województwa, sektory własności, dziedziny nauk, sektory wykonawcze, rodzaje działalności (sekcje i działy PKD 2007).

 

więcej» 


Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw (w przemyśle oraz sektorze usług) – wyniki kolejnej edycji badania opartego na międzynarodowych zaleceniach metodologicznych OECD i Eurostatu, stosowanych w ramach programu Community Innovation Survey 2010 (CIS 2010). Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w latach 2010–2012. Dane dotyczące m.in. nakładów na działalność innowacyjną, źródeł informacji dla innowacji, celów działalności innowacyjnej oraz współpracy z innymi jednostkami w zakresie tej działalności, a także przeszkód utrudniających wprowadzenie innowacji. Prezentacja metodologii.

więcej» 


Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2009-2013

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomutacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych oraz przez członków tych gospodarstw w wieku od 16 do 74 lat. Analiza porównawcza wyników badań na tle krajów UE.

 

 

więcej» 


Porozumienie o współpracy pomiędzy Urzędem Statystycznym w Szczecinie a Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 20 maja 2013 r., w siedzibie Urzędu Statystycznego w Szczecinie, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Geblewicz oraz Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie - Dominik Rozkrut podpisali porozumienie o współpracy. Zawarcie porozumienia, było odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości informacje statystyczne, istotne szczególnie w procesie przygotowywania nowej perspektywy finansowej 2014-2020 oraz współpracy z Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym Województwa Zachodniopomorskiego.

 


Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego – IV kwartał 2013

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego, m.in. z zakresu ludności, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, bezpieczeństwa publicznego oraz portów morskich. Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane wyroby według PKWiU, grupy COICOP, sektory własności. Dane zaprezentowano w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych oraz narastająco. Przedstawiono również wybrane dane o powiatach oraz podstawowe dane ogólnopolskie.

więcej»


Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego za 02.2014 r.

Publikacja ukazuje się z miesięczną częstotliwością i zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji statystycznych dotyczących procesów zachodzących na terenie województwa zachodniopomorskiego z zakresu m. in. rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, cen oraz działalności portów morskich. Zawarty w opracowaniu syntetyczny komentarz analityczny oraz graficzna forma prezentacji danych ułatwiają właściwą interpretację opisywanych zjawisk. Dla pełniejszego zobrazowania przedstawianych zagadnień wybrane dane prezentowane są według sekcji PKD, sektorów i form własności, powiatów oraz w odniesieniu do wartości ogólnopolskich.

więcej»


Raport – Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim – marzec 2014 r.

Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.

 

 


Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych woj. zachodniopomorskiego (I-XII 2013 r.)

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkól wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).

 

więcej»


Możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się od 1 kwietnia 2012r ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

więcej»


Statystyczne badania ankietowe

Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania ankietowe w gospodarstwach domowych oraz w gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, co oznacza, że badana jest część gospodarstw reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Wylosowane do badań gospodarstwa odwiedzają ankieterzy statystyki publicznej, zatrudnieni w urzędach statystycznych.

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim
Objętość – 103 strony
książka – 20,00 zł
CD – 15,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Zamieszkane budynki w województwie zachodniopomorskim
Objętość – 50 stron
książka – 20,00 zł
CD – 15,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Mieszkania w województwie zachodniopomorskim
Objętość – 67 stron
książka – 20,00 zł
CD – 15,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2013
Objętość – 421 stron
książka – 28,00 zł
CD – 15,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2013.
Objętość – 426 stron
książka – 25,00 zł
CD – 15,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Województwo Zachodniopomorskie. Podregiony, Powiaty, Gminy – 2013
Objętość – 318 stron
książka – 25,00 zł
CD – 15,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Wynagrodzenia i ich struktura w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.
Objętość – 139 stron
książka – 20,00 zł
CD – 15,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.
Objętość – 61 stron
CD – 15,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Ochrona srodowiska i leśnictwo w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-2012.
Objętość – 201 stron
książka – 20,00 zł
CD – 15,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Gospodarka mieszkaniowa w województwie zachodniopomorskim w latach 2011-2012.
Objętość – 134 strony
książka – 20,00 zł
CD – 15,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Transport w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.
Objętość – 102 strony
książka – 20,00 zł
CD – 15,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.
Objętość – 145 stron
książka – 20,00 zł
CD – 15,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.
Objętość – 130 stron
CD – 15,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.
Objętość – 135 stron
książka – 20,00 zł
CD – 15,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Gospodarka oparta na wiedzy w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.
Objętość – 112 stron
książka – 20,00 zł
CD – 15,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Województwo Zachodniopomorskie w liczbach 2013
Objętość – 24 strony
folder bezpłatny

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Rolnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.
Objętość – 93 strony
CD – 15,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Turystyka w wojewodztwie zachodniopomorskim w latach 2010-2012
Objętość – 54 strony
książka – 20,00 zł
CD – 15,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.
Objętość – 90 stron
CD – 15,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego 2012
Objętość – 112 stron
Książka – 15,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Transport drogowy w Polsce w latach 2010 i 2011
Objętość – 211 stron
książka – 20,00 zł
CD – 15,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Ludność w województwie zachodniopomorskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna
Objętość – 528 stron
książka – 20,00 zł
CD – 15,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w województwie zachodniopomorskim
Objętość - 231 str.
książka - 20,00 zł
CD-ROM - 15,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Środki produkcji w rolnictwie i wybrane zagadnienia dotyczące metod produkcji w województwie zachodniopomorskim
Objętość - 148 str.
książka - 20,00 zł
CD-ROM - 15,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie zachodniopomorskim
Objętość - 219 str.
książka - 20,00 zł
CD-ROM - 15,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Charakterystyka gospodarstw rolnych Powszechny Spis Rolny 2010
Objętość – 254 strony
książka – 20,00 zł
CD – 15,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Raport z wyników województwa zachodniopomorskiego. Powszechny Spis Rolny 2010
Objętość – 52 strony
książka – 15,00 zł
CD – 15,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Raport z wyników w województwie zachodniopomorskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Objętość – 153strony
książka – 25,00 zł
CD – 15,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze Regon w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.
Objętość - 85 stron
CD – 15,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Rocznik Statystyczny Szczecina 2011
Objętość – 253 strony
książka – 25,00 zł
CD – 15,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Gospodarka morska w 2012 r.
Objętość - 28 stron
folder bezpłatny
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2006-2009
Objętość – 110 stron
książka – 18,00 zł
CD – 15,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Warunki życia ludności w województwie zachodniopomorskim w latach 2009-2011
Objętość – 140 stron
format B5
książka – 20,00 zł
książka z CD – 18,00 zł

Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Oświata i wychowanie w województwie zachodniopomorskim w latach 2008/2009-2010/2011
Objętość - 167 stron
książka - 20,00 zł
CD - 15,00 zł
Internet

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Jak korzystamy z Internetu 2012
Objętość – 6 stron
folder bezpłatny

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Kultura w województwie zachodniopomorskim 2011
Objetość – 12 stron
folder bezpłatny

 

DANE O WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM – II 2014

 ludność (30 IX 2013 r.)
1719,5 tys.  

przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
167,5 tys. 

bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy
115,5 tys. 

stopa bezrobocia rejestrowanego
18,5 % 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw
3377,70 zł 

podmioty gospodarki narodowej
219,8 tys.

obroty ładunkowe w portach morskich
1702,0 tys. ton

mieszkania oddane do użytkowania
454

dynamika produkcji sprzedanej przemysłu
114,4* 
 
* Analogiczny okres roku poprzedniego = 100

Urząd Statystyczny w Szczecinie
70-530 Szczecin, ul. Jana Matejki 22, tel. 91 459 77 00, fax 91 434 05 95, e-mail: SekretariatUSszc@stat.gov.pl
Copyright © 1995-2013 GUS