Główny Urząd Statystyczny

AKTUALNOŚCI

Statystyczne badania ankietowe

  Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania ankietowe w gospodarstwach domowych oraz w gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, co oznacza, że badana jest część gospodarstw reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Wylosowane do badań gospodarstwa odwiedzają ankieterzy statystyki publicznej, zatrudnieni w urzędach statystycznych.

  

w tym statystyczne badania rolnicze


Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w lutym 2014 r.

 W lutym 2014 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 225,3 tys. osób i utrzymało się na poziomie miesiąca poprzedniego, a było o 1,2% wyższe niż w lutym 2013 r. (wobec spadku o 3,9% przed rokiem). W kraju przeciętne zatrudnienie również utrzymało się na tym samym poziomie co w styczniu br., a wzrosło o 0,2% w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku.

więcej >>


Koniunktura gospodarcza w marcu 2014 r.

  Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie podkarpackim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w marcu pozytywnie, choć nieco mniej korzystnie niż przed miesiącem. Wpływają na to mniej optymistyczne niż w lutym przewidywania dotyczące portfela zamówień, produkcji oraz sytuacji finansowej.

 

więcej >>


Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Podmioty gospodarki narodowej w 2013 r. 

 W końcu 2013 r. w gminach należących do strefy przygranicznej przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w rejestrze REGON wpisanych było 322,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło 7,9% ogółu podmiotów w kraju. W porównaniu z 2012 r. w analizowanej strefie liczba podmiotów zwiększyła się o 2,4% (analogicznie jak w kraju).


Wyniki finansowe i podstawowe relacje ekonomiczne w województwie podkarpackim I-XII 2013 r.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkól wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).

więcej >>


Konferencja prasowa "Rozwój demograficzny Rzeszowa" 

      20 marca br. w Urzędzie Miasta Rzeszowa odbyła się konferencja prasowa pt. „Demograficzny rozwój Rzeszowa”. W konferencji wzięli udział Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie – dr Marek Cierpiał-Wolan, Prezydent Miasta Rzeszowa  - Tadeusz Ferenc, Rzecznik Prasowy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie – Angelika Koprowicz, Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa. 

 

więcej >>


Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim IV kwartał 2013 r.

  W IV kwartale 2013 r. zbiorowość aktywnych zawodowo w województwie podkarpackim, według BAEL, liczyła 963 tys. osób, a biernych zawodowo 733 tys. osób. Wśród ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej aktywni zawodowo stanowili 56,8%, a bierni zawodowo - 43,2%. Odsetek aktywnych zawodowo zwiększył się w stosunku do IV kwartału 2012 r. (o 0,3 p. proc.), natomiast zmniejszył się w odniesieniu do poprzedniego kwartału (o 0,3 p. proc.). Pracujący stanowili 48,1%, a bezrobotni 8,6% ludności w wieku 15 lat i więcej, podczas gdy w IV kwartale 2012 r. odpowiednio: 48,6% i 7,9%.

więcej >>

 

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim NSP 2011 

 Opracowanie zawiera szczegółową charakterystykę poszczególnych kategorii ludności z punktu widzenia statusu na rynku pracy: pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo. Każda z tych zbiorowości została opisana pod względem cech demograficznych, społecznych i ekonomicznych.

więcej >>


Mieszkania w województwie podkarpackim NSP 2011

  Publikacja zawiera informacje na temat liczebności mieszkań w różnorodnych przekrojach, w tym w szczególności mieszkań zamieszkanych, czy też według podmiotów będących właścicielami mieszkań. Przedstawiono również dane na temat jakościowych aspektów istniejących zasobów mieszkaniowych, między innymi wielkości i wieku mieszkań, wyposażenia w instalacje techniczno-sanitarne, a także warunków mieszkaniowych ludności. Wyniki zaprezentowano dla województwa ogółem, w podziale na powiaty oraz miasta i wieś.

więcej >>


Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności
w komunikowaniu się od 1 kwietnia 2012r ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

więcej >>


Informacja dla użytkowników rejestru REGON
Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że dane o podmiotach wpisanych do rejestru REGON, w tym potwierdzenie dokonania wpisu, udostępnione są na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (http://www.stat.gov.pl/regon/). Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydaje się wyłącznie na żądanie podmiotu wpisanego do rejestru REGON. Podstawa prawna: Art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.)


 Informacje na temat spisów powszechnych na stronie GUS:

   Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2011
 

 Powszechny Spis Rolny PSR 2010
 Wstępne wyniki PSR 2010


 

STATYSTYKA PUBLICZNA NA ZEWNĘTRZNEJ GRANICY
UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI


eREGON

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2013
stron - 414
cena: 25 zł
(wydanie książkowe)
CD: 15 zł

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Przemiany demograficzne w województwie podkarpackim w latach 2008-2012
stron - 110
cena: 25 zł
(wydanie książkowe)

dostępna w Internecie

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Kultura fizyczna w Polsce w latach 2011 i 2012
stron -206
cena: 20 zł
(wydanie książkowe)
CD: 15 zł

dostępna w Internecie

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Województwo Podkarpackie 2013. Podregiony, powiaty, gminy
stron - 344
cena: 25 zł
(wydanie książkowe)
CD: 15 zł

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Ochrona środowiska w województwie podkarpackim 2010-2012
stron - 332
cena: 25 zł
(wydanie książkowe)

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Informator 2013
stron - 25

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Podkarpackie w liczbach 2013
stron - 24

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Ludność w województwie podkarpackim. Stan i struktura demograficzno-społeczna NSP 2011
stron - 200
cena: 20 zł
(wydanie książkowe)
CD: 15 zł

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2012 r.
stron - 183
cena: 20 zł
(wydanie książkowe)

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w 2012 r.
stron - 90
cena: 15 zł
(wydanie książkowe)

 

 

Dane o województwie podkarpackim

ludność (stan w dniu 30 września 2013 r.)
2 129 182  

stopa bezrobocia
(styczeń 2014 r.)
16,9% 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 
(styczeń 2014 r.)
3136,18 zł 

mieszkania oddane do użytkowania (styczeń 2014 r.)
585

produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych,
styczeń 2014 r.)*
92,7

produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących, 
styczeń 2014 r.)*
38,8 

podmioty gospodarki narodowej (styczeń 2014 r.)
159 564

* - miesiąc poprzedni = 100

Urząd Statystyczny w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10, tel. 17 853 52 10, 17 853 52 19, fax 17 853 51 57
e-mail: SekretariatUSrze@stat.gov.pl
Copyright © 1995-2013 GUS