Główny Urząd Statystyczny

Wersja do wydruku

A A A

Ośrodek Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej

                   Decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie z dniem 1 maja 2008 r. został utworzony Ośrodek Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej. Ośrodek prowadzi badania procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w regionach przygranicznych oraz prace nad stworzeniem spójnego systemu badawczego obszarów transgranicznych.

 

STATYSTYKA PUBLICZNA NA ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ
NA TERENIE POLSKI     

     W związku z tym, że w dniu 28 marca 2008 r. Premierzy Polski Donald Tusk i Ukrainy Julia Tymoszenko podpisali w Kijowie umowę o zasadach małego ruchu granicznego, która została parafowana w dniu 4 marca 2008 r. przez ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy, Statystyka Publiczna opracowała charakterystykę obszarów przygranicznych. Delimitacja poszczególnych jednostek administracyjnych została wyznaczona przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie na podstawie definicji "strefy przygranicznej" zawartej w Rozporządzeniu (WE) nr 1931/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r., przy założeniu, że najmniejszą jednostką administracyjną jest gmina. Umowa o zasadach małego ruchu granicznego weszła w życie 1 lipca 2009 r.

Od roku 2010 monitorowaniem zjawisk społeczno-gospodarczych (np. sytuacja demograficzna, podmioty gospodarki narodowej) prowadzonym przez statystykę publiczną dla obszarów przygranicznych objęto całą zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na terenie Polski.

W dniu 12 lutego 2010 r. podpisana została Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego. W dniu 22 czerwca 2010 r. podpisana została ustawa o ratyfikacji Umowy.

Raporty z badań

W III kwartale 2008 r. wznowiono badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym, początkowo na granicy polsko-ukraińskiej, a od 2010 r. na całej zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Urząd Statystyczny w Rzeszowie opracował metodologię i organizację badania, które jest przeprowadzane w cyklach kwartalnych. Jest to częściowa kontynuacja badania obrotów towarowych w ruchu granicznym prowadzonego przez GUS w latach 1994-2002. Badanie dostarcza informacji na temat wysokości i struktury wydatków poniesionych przez cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. Dotyczy obrotu nierejestrowanego na zgłoszeniach celnych.

Badanie obszarów transgranicznych. Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym. Zeszyt metodologiczny zaopiniowany przez Komisję Metodologiczną GUS

Monitoring zjawisk społeczno-gospodarczych na obszarach przygranicznych. Zewnętrzna granica Unii Europejskiej na terenie Polski

Opracowania sygnalne

Analizy i opracowania zbiorcze

Informacje i opracowania statystyczne

Konferencje i seminaria

 

« powrót


Urząd Statystyczny w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10, tel. 17 853 52 10, 17 853 52 19, fax 17 853 51 57
e-mail: SekretariatUSrze@stat.gov.pl
Copyright © 1995-2013 GUS