Główny Urząd Statystyczny

AKTUALNOŚCI


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ADRESU

Szanowni Państwo
Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że z dniem 1 kwietnia 2014 roku następuje zmiana siedziby Urzędu.

Nowy adres:
Urząd Statystyczny w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 27/29
60-624 Poznań

Dotychczasowe adresy mailowe oraz numery telefonów nie ulegają zmianie. Prosimy o aktualizację danych w swoich bazach oraz kierowanie bieżącej korespondencji na nowy adres.


Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 
Publikacja opisuje zagadnienia związane z aktywnością ekonomiczną mieszkańców województwa wielkopolskiego. W zestawieniach tabelarycznych dokonano wnikliwej charakterystyki poszczególnych kategorii ludności w wieku 15 lat i więcej, wyznaczonych ze względu na ich aktywność ekonomiczną w momencie spisu. Publikacja składa się z uwag ogólnych i metodycznych, uwag analitycznych oraz części tabelarycznej. W uwagach zawarto opis źródeł informacji oraz definicje podstawowych pojęć. W komentarzu, wzbogaconym graficzną ilustracją wybranych zjawisk, przedstawiono wyniki uzyskane dla województwa wielkopolskiego. W części tabelarycznej zaprezentowano szczegółowe wyniki zagregowane na poziomie wojewódzkim, a podstawowe informacje zestawiono także w układzie powiatowym. Tablice wynikowe zostały uzupełnione o tablice z precyzją danych. 
 

Popyt na pracę w województwie wielkopolskim w 2013 r.
W IV kwartale 2013 r. badanie popytu na pracę w województwie wielkopolskim objęło 59,2 tys. podmiotów. W badanej zbiorowości przeważały jednostki małe, tj. o liczbie pracujących 9 i mniej, które stanowiły 66,4%, czyli prawie dwie trzecie całej zbiorowości. Ze względu na rodzaj działalności największy udział w badaniu miały podmioty należące do sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych (31,6%), przetwórstwo przemysłowe (14,2%) oraz budownictwo (12,4%). Większość badanych podmiotów (88,7%) należała do sektora prywatnego.

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - luty 2014
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa wielkopolskiego m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, budownictwa mieszkaniowego, rynku wewnętrznego oraz cen. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD.

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim, 2013 r.
Tegoroczna edycja publikacji Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim zawiera informacje o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, według stanu w końcu 2013 r. Dane bieżące zestawiono z wynikami z poprzedniego roku, a w tablicy przeglądowej zastosowano ujęcie retrospektywne sięgające roku 2005. Obserwacja zjawisk w stosunkowo długim przedziale czasowym umożliwia analizę przeobrażeń strukturalnych, ich rozmiarów, kierunków i dynamiki.

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w IV kwartale 2013 r.
Od III kwartału 2012 r. do uogólniania wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Ponadto nastąpiły zmiany metodologiczne, mające na celu dostosowanie populacji objętej badaniem do zaleceń Eurostatu. Od III kwartału 2012 r. badanie nie obejmuje osób przebywających poza gospodarstwem domowym, tj. za granicą lub w gospodarstwach zbiorowego zakwaterowania przez okres 12 miesięcy lub więcej (do II kwartału 2012 r. było to 3 miesiące lub więcej).


Mieszkania w województwie wielkopolskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Publikacja "Mieszkania w województwie wielkopolskim" jest kolejnym opracowaniem prezentującym wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, przeprowadzonego w 2011 r. Celem opracowania jest dostarczenie informacji o wielkości i jakości zasobów mieszkaniowych w województwie wielkopolskim w momencie spisu, tj. według stanu w dniu 31 marca 2011 r. Dla określenia kierunku, tempa i bilansu zmian, jakie dokonały się na tym polu w latach 2002–2011, dane bieżące zestawiono z wynikami NSP 2002. Zasoby mieszkaniowe zostały przedstawione w podziale na zamieszkane i niezamieszkane, z wyodrębnieniem mieszkań zamieszkanych stale.


Biuletyn Statystyczny - Poznań - IV kwartał 2013
Publikacja zawiera podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą Poznania m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw i budżetu miasta, przemysłu i budownictwa, budownictwa mieszkaniowego, transportu i handlu, a także bezpieczeństwa publicznego. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach narastających w podziale na sekcje i działy PKD. Wyniki dla Poznania przedstawione są na tle województwa oraz pozostałych miast wojewódzkich. Informacje zawarte w publikacji uzupełniają podstawowe dane dla powiatu poznańskiego i wybranych wielkopolskich gmin oraz wskaźniki ogólnopolskie.

Biuletyn Statystyczny Województwa Wielkopolskiego - IV kwartał 2013 (XLS)
Publikacja zawiera podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa wielkopolskiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu i budownictwa, transportu i handlu na poziomie województwa, podregionów, powiatów oraz w podziale na sekcje i działy PKD. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są przez podstawowe dane dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybrane wskaźniki ogólnopolskie.

Koniunktura gospodarcza w marcu 2014 r.
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie wielkopolskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w marcu oceniają optymistycznie, podobnie jak przed miesiącem. Oceny bieżące oraz przewidywania dotyczące portfela zamówień i produkcji są optymistyczne. Sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie pozytywnie, podobnie jak w lutym. Przewidywania w tym zakresie są również korzystne. Przedsiębiorcy planują dalsze zwiększanie zatrudnienia. Ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć wolniej niż zapowiadano w lutym.


Wyniki finansowe i podstawowe relacje ekonomiczne w okresie I - XII 2013 r. w województwie wielkopolskim.
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkól wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).
 


KLASYFIKACJE - PKD 2007, PKWiU 2008NOWOŚCI WYDAWNICZE

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2013

Objętość - 422 strony
Cena: 30,00 zł (wydanie książkowe)
18,00 zł (CD-ROM)

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Rocznik Statystyczny Poznania 2013

Objętość - 269 stron
Cena: 30,00 zł (wydanie książkowe)
18,00 zł (CD-ROM)

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Województwo wielkopolskie. Podregiony - powiaty - gminy 2013

Objętość - 559 stron
Cena: 30,00 zł (wydanie książkowe)
18,00 zł (CD-ROM)

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim, 2012 r.

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w 2012 r.

Objętość - 96 stron
Cena: 15,00 zł (wydanie książkowe)

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich

Objętość - 214 stron
Cena: 20,00 zł (wydanie książkowe)
15,00 zł (CD-ROM)

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Rynek pracy w województwie wielkopolskim w 2012 r.
Cena - 18,00 zł (CD-ROM)

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie wielkopolskim w 2012 r.

Cena:
18,00 zł (CD-ROM)

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Rolnictwo w województwie wielkopolskim w 2012 r.

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim w 2012 r.

Cena:
18,00 zł (CD-ROM)

Dane o województwie wielkopolskim w 2014 roku

Ludność 
(stan w dniu 30 IX  2013)
3465943

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (luty)
3461,25zł

Stopa bezrobocia (luty)
10,0%

Mieszkania oddane do użytkowania (luty)
1069

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu (luty)
110,0*

Dynamika produkcji budowlano-montażowej (luty)
104,6* 

Podmioty gospodarki narodowej (luty)
398840

* Analogiczny okres roku poprzedniego = 100

Urząd Statystyczny w Poznaniu
60-624 Poznań, ul. Wojska Polskiego 27/29, tel. 61 279 82 00, fax 61 279 81 00, 61 279 83 60    
e-mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl
Copyright © 1995-2014 GUS