Główny Urząd Statystyczny

AKTUALNOŚCI

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim, 2013 r.

Publikacja zawiera informacje o podmiotach wpisanych do rejestru REGON zgrupowanych według różnych kryteriów. Zróżnicowane przekroje prezentacji podmiotów gospodarki narodowej oraz porównanie do lat poprzednich umożliwiają obserwację i analizę zmian zachodzących w strukturze podmiotów gospodarki narodowej. Prezentowane zmiany dotyczą m.in. sektora własności, rodzaju prowadzonej działalności, wielkości oraz form prawnych jednostek.
więcej >>

okładkapublikacjiInformacja prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo w województwie warmińsko-mazurskim uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Podstawowym celem Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności jest uzyskanie danych o wielkości i strukturze zasobów siły roboczej.


okładkapublikacjiOpracowanie prezentuje opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim i zawiera informacje z zakresu m.in.: rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen, charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wybrane dane zaprezentowano w przekrojach według sektorów, form własności, sekcji i wybranych działów PKD 2007.


Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, cen, rolnictwa, przemysłu, budownictwa oraz mieszkań. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Niektóre informacje zaprezentowano w przekrojach według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
więcej >>

 

Tablica zawiera dane dotyczące wynikow finansowych oraz podstawowych relacji ekonomicznych charakteryzujących przedsiębiorstwa niefinansowe prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.


Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim

W spisie zastosowano definicje bieżącej aktywności ekonomicznej ludności, zgodnie z którą podstawą podziału ludności na pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo jest praca, czyli fakt wykonywania, posiadania bądź poszukiwania pracy w określonym przedziale czasu. W przypadku NSP 2011 jako okres odniesienia przyjęto tydzień od 25 do 31 marca 2011 r. Zastosowana kolejność wyodrębniania poszczególnych zbiorowości gwarantuje zaklasyfikowanie każdej osoby tylko do jednej z trzech kategorii ludności wyróżnianych z punktu widzenia statusu na rynku pracy.
więcej >>

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego

Publikacja zawiera wskaźniki oraz szeregi czasowe (miesiąc, kwartał, rok, okres narastający) charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, turystyki, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
więcej >>

okładkapublikacjiOpracowanie zawiera informacje dotyczące podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON województwa warmińsko-mazurskiego, według stanu na koniec 2013 r. Dane są prezentowane w podziale na powiaty, według wybranych form prawnych, klas wielkości, sektorów własności oraz sekcji PKD.


okładkapublikacjiOpracowanie prezentuje dane dotyczące podmiotów, w których ulokowany był kapitał zagraniczny. Informacje zawarte w publikacji dotyczą m.in.: pracujących w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego, struktury kapitału zagranicznego oraz nakładów inwestycyjnych.


Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2013

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2013 jest podstawową zbiorczą publikacją Urzędu, która stanowi kompendium wiedzy o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej Warmii i Mazur. Celem prezentowanej pozycji wydawniczej jest dostarczenie Czytelnikowi kompleksowych informacji na temat zagadnień demograficznych, gospodarczych, rynku pracy, finansów publicznych, kultury, edukacji, ochrony zdrowia, a także ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego.
więcej >>

Województwo Warmińsko-Mazurskie 2013 - Podregiony, Powiaty, Gminy

Województwo Warmińsko-Mazurskie 2013 – Podregiony, Powiaty, Gminy jest pozycją wydawniczą poświęconą aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej Warmii i Mazur, ukazującą poziom życia społeczeństwa oraz stan gospodarki w województwie. W publikacji zawarliśmy obszerny zbiór szczegółowych informacji statystycznych pogrupowanych w 15 działach tematycznych. Terytorialne zróżnicowanie wybranych cech przedstawiliśmy graficznie w postaci map.
więcej >>

Rynek wewnętrzny w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2007-2012

Publikacja przedstawia organizację i strukturę rynku wewnętrznego w województwie oraz rezultaty działalności handlowej i gastronomicznej. Zawarte w opracowaniu informacje dotyczą liczby i form organizacyjnych podmiotów prowadzących działalność handlową i gastronomiczną oraz rozmiarów sprzedaży i liczby pracujących.
więcej >>

Zamieszkane budynki w województwie warmińsko-mazurskim

Publikacja zawiera informacje w zakresie liczby budynków według wybranych kryteriów oraz dotyczące wyposażenia budynków w instalacje techniczno-sanitarne. Wyniki spisu zaprezentowano dla województwa ogółem oraz w podziale na miasto i wieś.
więcej >>

Mieszkania w województwie warmińsko-mazurskim

Publikacja informuje o liczbie mieszkań spisanych w województwie i opisuje ich strukturę według wybranych kryteriów. Wyniki spisu zaprezentowano dla województwa ogółem oraz w podziale na miasto i wieś.
więcej >>

Możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

więcej >>>


Informujemy, że w zakładce Statystyczne Vademecum Samorządowca 2013 znajdą Państwo informacje o województwie, powiatach, miastach i gminach – zapraszamy do korzystania!


 eREGON uruchomiony !

Wnioski RG-1 i RG-2 możesz złożyć przez Internet
(wnioski o wpis lub skreślenie podmiotu z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON)
jeżeli masz bezpieczny podpis elektroniczny.

Link do eREGON: https://esp.stat.gov.pl/


Przeklasyfikowanie według PKD 2007 podmiotów wpisanych do rejestru REGON

STATYSTYKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

 

 

Sytuacja społeczno-gospodarcza
województwa warmińsko-mazurskiego
w lutym 2014 r.

Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług
na granicy polsko-rosyjskiej
w IV kwartale 2013 r.

więcej >>>

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2013
Objętość - 387 stron
Cena:
25,00 zł (książka)
10,00 zł (CD)

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Województwo Warmińsko-Mazurskie 2013 - Podregiony, Powiaty, Gminy
Objętość - 313 stron
Cena:
25,00 zł (książka)
10,00 zł (CD)

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Warunki życia ludności w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2010-2012
Objętość - 210 stron
Cena:
25,00 zł (ksiązka + CD)

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2012 r.
Objętość - 180 stron 
Cena: 10,00 zł (CD)

Dane o województwie warmińsko-mazurskim

ludność (stan w dniu 30 IX 2013)
1447,6 tys. osób

bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu lutego 2014)
120,4 tys. osób

stopa bezrobocia (stan w końcu lutego 2014)
22,3%

liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy (stan w końcu lutego 2014)
62

przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (luty 2014)
134,1 tys. osób

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (luty 2014)
3019,00 zł

liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez rolników indywidualnych) (stan w końcu lutego 2014)
122,1 tys.

Urząd Statystyczny w Olsztynie
10-959 Olsztyn, ul. Kościuszki 78/82, tel. 89 524 36 66, fax 89 524 36 67,  e-mail: SekretariatUSOls@stat.gov.pl
Copyright © 1995-2013 GUS