Główny Urząd Statystyczny

AKTUALNOŚCI

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie lubelskim w 2013 r. 

Według danych wstępnych w 2013 roku w województwie lubelskim przychody z całokształtu działalności wyniosły 69936,4 mln zł i były niższe o 0,1% w porównaniu z rokiem poprzednim. Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności wyniosły 66238,5 mln zł i były niższe o 0,6% niż w roku 2012. Wynik finansowy netto poprawił się w stosunku do roku ubiegłego o 7,9% i wyniósł 2972,7 mln zł.

więcej >>


Koniunktura gospodarcza w marcu 2014 r.

Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie lubelskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w marcu korzystnie, lepiej niż w lutym. Prognozy w zakresie portfela zamówień, produkcji i sytuacji finansowej są bardziej optymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Również oceny portfela zamówień są lepsze niż w lutym. Bieżąca produkcja jest nadal w niewielkim stopniu ograniczana. Sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie pozytywnie. W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy planują utrzymanie zatrudnienia na dotychczasowym poziomie. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nieco spadać.

więcej >>


Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego Luty 2014

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa lubelskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
więcej >>

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkól wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze Regon w województwie lubelskim, 2013 r.

W publikacji przedstawiono zmiany liczebności podmiotów gospodarki narodowej oraz porównano wybrane dane wojewódzkie z podobnymi informacjami krajowymi. W tablicach statystycznych przedstawiono najistotniejsze informacje z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. Wybrane dane pogrupowano między innymi według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności, form prawnych, sektorów własności oraz w przekrojach według podregionów, powiatów i gmin.
więcej >>

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim. Stan w IV kwartale 2013 r.

Badanie Labour Force Survey (LFS), określane jest w Polsce jako BAEL, czyli Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności. Przeprowadza się je co kwartał zgodnie z metodologią opracowaną przez Międzynarodową Organizację Pracy (International Labour Organisation). Podstawą prawną badania jest ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439 wraz z późniejszymi zmianami).

więcej >>


Mieszkania w województwie lubelskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

W części analitycznej publikacja zawiera informacje na temat liczby mieszkań według ich wielkości, okresu budo-wy, form własności i wyposażenia w instalacje techniczno-sanitarne. Zawiera ona również charakterystykę warunków mieszkaniowych ludności oraz podstawowe informacje o mieszkaniach niezamieszkanych. W celu przeprowadzenia pełniejszej analizy i bilansu zmian zasobów mieszkaniowych, jakie dokonały się w latach 2002–2011, wybrane informacje i grupowania zestawiono i porównano z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2002 r. Wyniki zaprezentowano dla województwa ogółem w podziale na powiaty oraz miasta i wieś. Całość została wzbogacona kartogramami i wykresami.
więcej >>

Światowy Dzień Lasu

 Opracowanie Światowy Dzień Lasu zawiera informacje dotyczące powierzchni lasów, lesistości i pozyskania drewna w latach 1999-2012 oraz dane o liczbie zwierząt chronionych i łownych, skupie grzybów i owoców leśnych oraz pożarach lasów w 2012 r. w województwie lubelskim.

więcej >>


Miasta - stolice regionów w Euroregionie Bug w 2012 r.

Publikacja „Miasta – stolice regionów w Euroregionie Bug w 2012 r.” jest kolejną pozycją wydawniczą z cyklu opracowań poświęconych problematyce obszarów transgranicznych przygotowaną przez pracowników Urzędu Statystycznego w Lublinie. Zawiera zestaw podstawowych informacji statystycznych na temat warunków naturalnych, stanu i ochrony środowiska, ludności, gospodarki, warunków mieszkaniowych, kultury i turystyki w miastach będących przedmiotem opracowania, tj. Brześciu, Lublinie, Lwowie oraz Łucku na tle sąsiadujących ze sobą regionów przygranicznych. Oprócz danych statystycznych w publikacji zamieszczono krótkie charakterystyki poszczególnych miast, pozwalające na uchwycenie podobieństw i różnic pomiędzy stolicami poszczególnych części Euroregionu.
więcej >>

Bezrobocie w województwie lubelskim w 2013 roku

W końcu grudnia 2013 r. w urzędach pracy województwa lubelskiego zarejestrowanych było 134,0 tys. bezrobotnych, którzy stanowili 6,2% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w Polsce. W stosunku do grudnia 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła się w województwie lubelskim o 2,2%, a w kraju o 1,0%.

więcej >>


Biuletyn statystyczny województwa lubelskiego IV kwartał 2013 r.

Publikacja zawiera podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
więcej >>

Zamieszkane budynki w województwie lubelskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Publikacja została opracowana w oparciu o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2011), dotyczące stanu i struktury zamieszkanych budynków w województwie lubelskim. Publikacja ta składa się z trzech części oraz aneksu tabelarycznego. W części pierwszej – uwagach ogólnych przedstawiono podstawę prawną, zakres tematyczny, formę oraz sposoby zbierania danych w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. Z kolei w części drugiej, tj. uwagach metodologicznych zawarte zostały definicje podstawowych pojęć obowiązujące w ramach spisu. W części analitycznej publikacja zawiera informacje na temat liczby budynków według ich rodzaju oraz dane odnośnie wieku i wielkości budynków mieszkalnych z uwzględnieniem zasobów mieszkaniowych zlokalizowanych w tych budynkach. Dane zamieszczone w części tabelarycznej umożliwiają szczegółową charakterystykę budynków mieszkalnych według form własności, okresu wybudowania budynku oraz ich wyposażenia w instalacje techniczno-sanitarne. Wyniki zaprezentowano dla województwa ogółem oraz w podziale na powiaty, miasta i wieś. Ponadto publikację wzbogacono kartogramami i wykresami.
więcej >>

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim. Narodowy Spis Powszechny 2011

Publikacja została przygotowana w oparciu o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2011) dotyczące aktywności ekonomicznej ludności zamieszkałej w województwie lubelskim. Opracowanie nasze złożone jest z trzech części: uwag ogólnych, metodycznych, syntetycznego omówienia wyników spisu oraz aneksu tabelarycznego. W części pierwszej – w uwagach ogólnych przedstawiono podstawę prawną, tematykę, formę oraz sposoby zbierania danych w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. Z kolei w części drugiej, tj. w uwagach metodologicznych zawarte zostały definicje podstawowych pojęć obowiązujące w NSP 2011. W trzeciej części zaprezentowane zostały najistotniejsze dane dotyczące osób aktywnych zawodowo – pracujących i bezrobotnych oraz osób biernych zawodowo. Publikacja zawiera również aneks tabelaryczny, gdzie dane zaprezentowane zostały m. in. w następujących układach: według płci, wieku, stanu cywilnego, wykształcenia, miejsca zamieszkania jak również w ujęciu terytorialnym według powiatów. Ponadto publikacja wzbogacona została kartogramami i wykresami.
więcej >>

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze Regon w województwie lubelskim. Stan na koniec 2013 r. 

W województwie lubelskim 31 grudnia 2013 r. w rejestrze REGON zaewidencjonowanych było 169,8 tys. podmiotów, w tym 128,9 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Liczba spółek wyniosła 20,6 tys., w tym 10,7 tys. spółek handlowych i 9,8 tys. spółek cywilnych.

więcej >>


Województwo Lubelskie. Podregiony, powiaty, gminy 2013

Publikacja jest uzupełnieniem "Rocznika Statystycznego Województwa Lubelskiego 2013". W opracowaniu zgromadzono obszerny materiał liczbowy charakteryzujący województwo lubelskie w 2012 r. W tablicach przedstawiono dane o podregionach, przechodząc następnie do niższych szczebli jednostek terytorialnych, tj. powiatów i gmin.
więcej >>

Lublin w liczbach 2012

„Lublin w liczbach 2012” zawiera obszerny zestaw informacji statystycznych o podstawowych aspektach funkcjonowania miasta i życia jego mieszkańców. Zakres danych zamieszczonych w opracowaniu obejmuje między innymi sytuację demograficzną, rynek pracy, edukację, ochronę zdrowia, kulturę i turystykę, gospodarkę, infrastrukturę techniczną, finanse publiczne.
więcej >>

Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego 2013

Wprowadzeniem do Rocznika są tablice przeglądowe przedstawiające ogólny obraz województwa na tle kraju w 2012 r. oraz najistotniejsze dane w ujęciu retrospekcyjnym za lata 2000, 2005-2012. Zasadniczą część publikacji stanowią 23 działy tematyczne prezentujące zarówno społeczną, jak i gospodarczą sytuację województwa. Poprzedzono je uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji. Zamieszczony materiał statystyczny wzbogacono ilustracją graficzną w formie kartogramów i wykresów.

więcej >>

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie lubelskim w latach 2008-2012

Publikacja jest opracowaniem poświeconym tematyce wykorzystania i ochrony zasobów powierzcni gleby i ziemi, gospodarki wodnej i ochronie wód, ochrony powietrza, przyrody i krajobrazu w województwie lubelskim w latach 2008-2012. W opracowaniu zaprezentowano także działalność służb ochrony środowiska oraz sanitarno-epidemiologicznych, ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, zasoby leśne, zadrzewienia oraz gospodarcze wykorzystanie lasu.
więcej >>

Biuletyn statystyczny województwa lubelskiego IV kwartał 2013 r.

Publikacja zawiera podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
więcej >>

Statystyczne badania ankietowe

Badania ankietowe – rozumiane jako badania realizowane przez ankieterów statystyki publicznej - to badania prowadzone w gospodarstwach domowych/rolnych na terenie całego kraju, czy w punktach sprzedaży detalicznej w oparciu o obowiązującą listę reprezentantów towarów i usług. Realizację badań w poszczególnych województwach koordynują wojewódzkie urzędy statystyczne, a wylosowane do badania mieszkania/gospodarstwa odwiedzają przedstawiciele lokalnej sieci ankieterów statystycznych.


Statystyczne badania rolnicze

Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania ankietowe w gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Badania rolne są badaniami reprezentacyjnymi, co oznacza, że badana jest część gospodarstw rolnych reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Wylosowane do badań gospodarstwa odwiedzają ankieterzy statystyki publicznej, zatrudnieni w urzędach statystycznych

więcej >>


Możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się od 1 kwietnia 2012r ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

więcej >>


 


eREGON

Wnioski możesz złożyć przez Internet, jeżeli masz bezpieczny podpis elektroniczny.

Link do eREGON: https://esp.stat.gov.pl/


STATYSTYKA PUBLICZNA DLA ROZWOJU POGRANICZA
POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI


 

STATYSTYKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Popyt na pracę w województwie lubelskim. Stan w końcu IV kwartału 2013 r.

Studenci i absolwenci szkół wyższych

Słuchacze studiów podyplomowych 

 

 

więcej >>


STATYSTYKA MIASTA LUBLIN

Bezrobocie w Lublinie w 2013 roku

Bezpieczeństwo publiczne w Lublinie w 2013 r.

Bezrobocie w Lublinie w I półroczu 2013 r.

więcej >>


NOWOŚCI WYDAWNICZE

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Województwo lubelskie. Podregiony, powiaty, gminy 2013
Objętość - 399stron
Cena:
30,00 zł (książka)
15,00 zł (CD)

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego 2013
Objętość - 409stron
Cena:
30,00 zł (książka)
15,00 zł (CD)

Dane o województwie lubelskim

ludność (stan na 31 XII 2013) 2158,5 tys.

przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (I 2014) 3344,70 zł

stopa bezrobocia (styczeń 2014) 15,0 % dane powiatowe

bezrobotni zarejestrowani (styczeń 2014) 140,4 tys.
(analogiczny okres roku poprzedniego=100) 99,6

mieszkania oddane do użytku (styczeń 2014) 346

podmioty gospodarki narodowej (styczeń 2014) 169,7 tys.
(analogiczny okres roku poprzedniego=100) 102,2

Urząd Statystyczny w Lublinie
20-068 Lublin, ul. St. Leszczyńskiego 48, tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61, e-mail: sekretariatUSlub@stat.gov.pl
Copyright © 1995-2013 GUS