Główny Urząd Statystyczny

AKTUALNOŚCI


OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

"Rola statystyki w zarządzaniu rozwojem regionu.
Statystyczny portret województwa świętokrzyskiego"

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
Podzamcze (koło Chęcin)
13 czerwca 2014 r.

więcej >>


 

Finał Konkursu z wiedzy o Sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego w 2012 r.

Dnia 31 marca br. został rozstrzygnięty Konkurs z wiedzy o Sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego w 2012 r. Urząd Statystyczny w Kielcach już po raz trzeci w taki sposób uczcił obchody Dnia Statystyki Polskiej. Do współpracy zaproszona została Politechnika Świętokrzyska, natomiast patronatu nad przedsięwzięciem udzielili: Wojewoda Świętokrzyskie - Pani Bożentyna Pałka-Koruba i Prezydent Miasta Kielce - Pan Wojciech Lubawski.

więcej >>>


Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w IV kw. 2013 r.  

 Informacja o aktywności ekonomicznej ludności w województwie świętokrzyskim prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w IV kwartale 2013 r.

więcej >> 


Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w marcu 2014 r.

 Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.

więcej >>


Wyniki finansowe i podstawowe relacje ekonomiczne w okresie I - XII 2013 r. w województwie świętokrzyskim 

Tablica zawiera dane dotyczące wynikow finansowych oraz podstawowych relacji ekonomicznych charakteryzujących przedsiębiorstwa niefinansowe prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego  

więcej >>>


Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie świętokrzyskim, 2013 r. 

 Publikacja „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie świętokrzyskim, 2013 r.” opracowana została na podstawie danych, których źródłem jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON. Tablice zamieszczone w publikacji przedstawiają wybrane grupy podmiotów, tj.: przedsiębiorstwa państwowe, spółki handlowe, spółki cywilne, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne). Dane o liczbie podmiotów ujmowane są w tablicach według sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz podregionów, powiatów i gmin województwa. W publikacji umieszczono również dodatkową tablicę przedstawiającą wybrane grupy podmiotów według województw.


Zamieszkane budynki w województwie świętokrzyskim - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

 Prezentowana publikacja zawiera informacje na temat budynków zamieszkanych, ich rodzajów,a także wieku i wielkości budynków mieszkalnych z uwzględnieniem zasobów mieszkaniowych znajdujących się w tych budynkach. Treść opracowania wzbogacona została o szeroki wachlarz danych związanych z wyposażeniem budynków w instalacje techniczno-sanitarne. Uzyskane wyniki przedstawione zostały dla województwa ogółem, w podziale na powiaty, ale także w przekroju: miasta – wieś.


Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

 Niniejsze opracowanie przedstawia kolejne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 - sytuację ludności województwa świętokrzyskiego na rynku pracy w marcu 2011 r. Celem publikacji jest zaprezentowanie danych charakteryzujących aktywność ekonomiczną ludności województwa świętokrzyskiego. Opracowanie składa się z uwag ogólnych, metodycznych, komentarza analitycznego wzbogaconego prezentacją graficzną oraz części tabelarycznej, w której zamieszczone zostały tablice przeglądowe, wynikowe oraz podstawowe tablice zawierające wskaźniki precyzji (umożliwiające użytkownikom właściwą interpretację danych). 


Mieszkania w województwie świętokrzyskim - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

 Publikacja "Mieszkania w województwie świętokrzyskim" jest opracowaniem tematycznym, poświęconym stanowi zasobów mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego. Opracowanie zawiera obszerne informacje dotyczące liczebności mieszkań, w tym w szczególności mieszkań zamieszkanych. Zaprezentowane zostały również aspekty jakościowe zasobów mieszkaniowych, tzn. wiek mieszkań, powierzchnia użytkowa, liczba izb oraz formy własności. Publikacja wzbogacona została o szeroki wachlarz danych związanych z wyposażeniem mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne. Uzyskane wyniki przedstawione zostały w przekroju powiatów.


Rocznik województwa świętokrzyskiego 2013 r.

 „Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2013” w 23 działach tematycznych zawiera informacje m. in. z zakresu: demografii, rynku pracy, gospodarki, finansów publicznych, kultury i oświaty, poziomu życia społeczeństwa oraz bezpieczeństwa publicznego. Zamieszczony materiał statystyczny wzbogacony został ilustracją graficzną w postaci wykresów ukazujących wybrane tendencje rozwojowe poprzez dynamiczne ujęcie zjawisk.

 Urząd Statystyczny w Kielcach przekazuje Państwu publikację zatytułowaną „Województwo Świętokrzyskie 2013 – Podregiony, Powiaty, Gminy”, która jest kontynuacją rozpoczętego w 2004 r. cyklu opracowań o województwie świętokrzyskim. Opracowanie to stanowi uzupełnienie i rozwinięcie w ujęciu przestrzennym najnowszej edycji „Rocznika Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego 2013”.


 

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy prace związane z przygotowaniem kursu e-learningowego Bank Danych Lokalnych w pigułce. Szkolenie, łącząc w sobie elementy wykładów, ćwiczeń oraz warsztatów, w praktyczny i przystępny sposób przybliży Państwu sposoby korzystania z zasobów największego w Polsce zbioru informacji.

Kurs powstał przy współpracy pracowników Świętokrzyskiego Ośrodka Badań Regionalnych oraz Departamentu Informacji w GUS.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z przygotowanego materiału szkoleniowego wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę, nabyć nowe umiejętności oraz podnieść kompetencje:
http://www.edustat.com.pl/ (w zakładce Szkolenia)


Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie świętokrzyskim w latach 2010-2012
  

 Publikacja prezentuje informacje o warunkach ekologicznych i stanie środowiska w województwie świętokrzyskim w latach 2010-2012. Układ treści oraz sposoby prezentowania danych zostały podporządkowane dążeniu do możliwie najbardziej pełnego i komunikatywnego naświetlenia złożonych i wielostronnych aspektów działalności człowieka w środowisku, a przede wszystkim przedstawienia charakterystyki skali, tendencji oraz dynamiki ilościowych i jakościowych zmian ekologicznych. 

więcej >> 


Rynek pracy w województwie świętokrzyskim w 2012 r.
  

 Kolejna edycja publikacji charakteryzującej sytuację na rynku pracy w województwie świętokrzyskim. Opracowania prezentuje szczegółowe informacje o pracujących, bezrobotnych, wynagrodzeniach, a także warunkach pracy i wypadkach przy pracy w 2012 r. Dla pełniejszego przedstawienia sytuacji na lokalnym rynku pracy niektóre dane statystyczne przedstawiono w podziale na podregiony, powiaty i gminy.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych i podstawowe relacje ekonomiczne w okresie I-IX 2013 r. w województwie świętokrzyskim

dla województwa świętokrzyskiego - Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkól wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).   

więcej >> 


Budżety jednostek samorządów terytrialnych w województwie świętokrzyskim w 2012 r.  

 Publikacja „Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie świętokrzyskim w 2012 r.” jest opracowaniem z zakresu tematyki finansów publicznych. W publikacji zamieszczono podstawowe informacje o poziomie, strukturze dochodów i wydatków oraz wyniku finansowym budżetów jednostek samorządu terytorialnego w latach 2011 – 2012. Całość opracowania wzbogaca graficzna ilustracja niektórych cech i zjawisk w postaci wykresów. Dane przedstawiono w podziale na ważniejsze działy i rodzaje oraz w podziale terytorialnym na powiaty, miasto na prawach powiatu i gminy.

więcej >> 


Ludność w województwie świętokrzyskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna NSP 2011  

 Zakres informacyjny publikacji dotyczy stanu i struktury demograficznej ludności województwa świętokrzyskiego, wzbogacony o charakterystykę społeczną w zakresie pochodzenia ludności oraz posiadanego obywatelstwa, przynależności narodowo-etnicznej i wyznaniowej, a także poziomu i kierunków wykształcenia. Opracowanie przedstawia również charakterystykę osób przebywających w obiektach zbiorowego zamieszkania oraz osób bezdomnych.


Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - luty 2014

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa świętokrzyskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu oraz cen. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007 oraz podregionów i powiatów.
więcej >>

Możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się od 1 kwietnia 2012 r. ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.  

więcej >>


eREGON

Wnioski RG-1 i RG-2 możesz złożyć przez Internet
(wnioski o wpis lub skreślenie podmiotu z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON)
jeżeli masz bezpieczny podpis elektroniczny.

Link do eREGON: https://esp.stat.gov.pl/ 


 

 

 

  Lecznictwo uzdrowiskowe
w województwie świętokrzyskim

Dzień Kobiet

 Ochrona zdrowia w województwie świętokrzyskim

INFORMACJE OKOLICZNOŚCIOWE                                                                                                                 WIĘCEJ

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2013


Objętość - 434 strony
Cena:
25,00 zł (książka)
15,00 zł (CD)
Internet - wersja bezpłatna

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Województwo Świętokrzyskie-Podregiony, powiaty, gminy 2013

Objętość - 420 stron
Cena:
25,00 zł (książka)
15,00 zł (CD)
Internet - wersja bezpłatna

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie świętokrzyskim w 2012 r.


Objętość - 236 stron
Książka - 20,00 zł
Internet - wersja bezpłatna

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Rolnictwo w województwie świętokrzyskim w latach 2011 i 2012

Objętość - 78 stron
Internet - wersja bezpłatna

  

 

Dane o województwie świętokrzyskim

ludność (30 IX 2013 r.)
1 269,2 tys.

przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przeds. 
(luty 2014)   3 129,87 zł

stopa bezrobocia
(luty 2014)  17,1%

mieszkania oddane do użytku (luty 2014) 313

dynamika produkcji sprzedanej przemysłu - ceny stałe 
(luty 2014)  107,8

liczba podmiotów gospodarki narodowej - bez gosp. rolnych (luty 2014) 109 712

Urząd Statystyczny w Kielcach
25-369 Kielce, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2,
tel. 41 249 96 00, fax 41 249 96 04, e-mail: SekretariatUSkie@stat.gov.pl
Copyright © 1995-2013 GUS