Główny Urząd Statystyczny

ZOBACZ TAKŻE

Dzienniki Urzędowe GUS

» Komunikaty w roku: 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 

Komunikaty i obwieszczenia Prezesa GUS w 2014 roku

Wszystkie informacje publikowane są w Internecie danego dnia o godz. 14:00

Jak znaleźć wskaźnik...

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Ceny | Ceny skupu i sprzedaży | Przeciętne wynagrodzenie | Produkt Krajowy Brutto (PKB) | Inne

Wyszczególnienie Realizacja w poszczególnych miesiącach według dni kalendarzowych
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych *
(miesiąc do poprzedniego miesiąca)

15 14 14 15 14 13 15 13 15 15 13 15

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
(styczeń 2014 w stosunku do grudnia 2013 - dane ostateczne)

-- -- 14 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
(kwartał do poprzedniego kwartału)

15 -- -- 15 -- -- 15 -- -- 15 -- --

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału
(do analogicznego okresu roku ubiegłego)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 15 -- --

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu
(do I półrocza roku ubiegłego)

-- -- -- -- -- -- 15 -- -- -- -- --

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
(marzec do marca 2008 r.)

-- -- -- 15 -- -- -- -- -- -- -- --

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
(wrzesień do września 2008 r.)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 15 -- --

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów
(w stosunku do 2012 r.)

15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
(w stosunku do 2012 r.)

15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Wyszczególnienie

Realizacja w poszczególnych miesiącach według dni kalendarzowych

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Ceny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku
(kwartał do poprzedniego kwartału)

15 -- -- 15 -- -- 15 -- -- 15 -- --

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych
(kwartał do poprzedniego kwartału)

-- 26 -- -- 27 -- -- 27 -- -- 27 --

Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego **

( GUS nie udziela informacji w sprawie sposobu wykorzystania wskaźnika ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego do uzyskania zwrotu podatku VAT za materiały budowlane. W powyższej sprawie należy zwrócić się do urzędu skarbowego.)

-- 20 -- -- 20-31 -- -- 22-31 -- -- 20-30 --

Ceny produkcji budowlano-montażowej
(kwartał do poprzedniego kwartału)

-- 19 -- -- 20 -- -- 20 -- -- 20 --

Ceny nakładów inwestycyjnych
(kwartały roku w stosunku do kwartałów roku poprzedniego)

-- -- 28 -- -- -- -- 29 -- -- 28 --

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa
(za pierwsze trzy kwartały roku)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 20 -- --

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego
(dane za rok 2013)

15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Wyszczególnienie

Realizacja w poszczególnych miesiącach według dni kalendarzowych

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Ceny skupu i sprzedaży

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych
(dane półroczne w stosunku do poprzedniego półrocza)

20 -- -- -- -- -- 18 -- -- -- -- --

Wskaźnik wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej
(2013 r. w stosunku do 2012 r.)

-- -- -- -- 27 -- -- -- -- -- -- --

Średnia cena skupu żyta
(za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 20 -- --

Średnia krajowa cena skupu pszenicy - według danych szacunkowych
(dane półroczne)

20 -- -- -- -- -- 18 -- -- -- -- --

Wyszczególnienie

Realizacja w poszczególnych miesiącach według dni kalendarzowych

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Przeciętne wynagrodzenie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
(poprzedni miesiąc)

20 18 18 16 19 17 16 19 16 16 19 16

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
(poprzedni miesiąc)

20 18 18 16 19 17 16 19 16 16 19 16

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku
(poprzedni kwartał)

20 -- -- 16 -- -- 16 -- -- 16 -- --

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
(poprzedni kwartał)

20 -- -- 16 -- -- 16 -- -- 16 -- --

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
(dane za rok 2013)

20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku
(dane za rok 2013)

20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Przeciętne wynagrodzenie
(w danym kwartale)

-- 11 -- -- 12 -- -- 11 -- -- 12 --

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku
(poprzedni kwartał)

-- 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej
(dane za rok 2013)

-- 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia
(rok 2013 w stosunku do 2012)

-- 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Kwota bazowa
(dane za rok 2013)

-- 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe
(dane za rok i drugie półrocze 2013 r.)

-- 18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej i Telekomunikacji Polskiej - Spółka Akcyjna.
(pierwszy i trzeci kwartał 2014 r.)

-- -- -- -- 30 -- -- -- -- -- 28 --

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego
(dane za rok 2013)

-- -- -- -- -- -- -- -- 23 -- -- --

Wyszczególnienie

Realizacja w poszczególnych miesiącach według dni kalendarzowych

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Produkt Krajowy Brutto (PKB)

Wskaźnik rocznej waloryzacji równy średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji

-- -- -- -- 14 -- -- -- -- -- -- --

Szacunek wartości produktu krajowego brutto (PKB)
(dane za rok 2013)

-- -- -- -- 14 -- -- -- -- -- -- --

Szacunki wartości PKB na jednego mieszkańca na poziomie województw (NTS2) i podregionów (NTS3)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 31 -- --

Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za 2008-2013

-- -- -- 16 -- -- -- -- -- -- -- --

Wyszczególnienie

Realizacja w poszczególnych miesiącach według dni kalendarzowych

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Inne

Narodowy Rachunek Zdrowia
(dane za rok 2012)

-- -- -- -- -- 3 dek. -- -- -- -- -- --

Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
(stan na dzień 30 czerwca 2014 r.)

-- -- -- -- -- -- -- -- 24 -- -- --

Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

-- -- 26 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2014 r.

-- -- -- -- -- -- 9 -- -- -- -- --

Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2010-2013

-- -- -- 16 -- -- -- -- -- -- -- --

* Główny Urząd Statystyczny uprzejmie informuje, że utraciło moc obowiązujące dotychczas rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 90, poz. 1004, z późn. zm.), które stanowiło podstawę (§ 9 ust. 2) do ogłaszania przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym GUS obwieszczenia w sprawie miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (przy podstawie miesiąc poprzedni = 100). W tej sytuacji, począwszy od października 2011 r. miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie publikowany w formie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i zamieszczany na stronie internetowej Urzędu, jak dotychczas, w terminach zgodnych z harmonogramem udostępniania informacji. 

** Począwszy od II kwartału 2002 r. wskaźnik ten jest ogłaszany przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym GUS; wcześniej, kolejno: przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa i Prezesa Narodowego Banku Polskiego - w Monitorze Polskim (dostępnym na stronie http://www.lex.com.pl/wskazniki/)

Zawartość serwisu

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS