GUS - Główny Urząd Statystyczny
Wielkanoc 2014

Koleżanki i Koledzy Statystycy,
Szanowni Państwo.

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć wszystkim pracownikom statystyki publicznej najlepsze życzenia. Niechaj świąteczny czas sprzyja rodzinnej integracji oraz stwarza możliwość wglądu w samego siebie, skłaniając do rozważań na temat wartości, przemijania, istoty życia. Życzymy wiele radości i optymizmu na nadchodzący czas. czytaj dalej...

***


Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów GUS, w ramach prac statystyki eksperymentalnej, prowadzi badania dotyczące identyfikacji mechanizmów i przebiegu cyklu koniunkturalnego w Polsce. Oszacowano równoległy (COINC) oraz wyprzedzający (LEAD) zagregowany wskaźnik koniunktury gospodarczej - szereg do lutego 2014 r.

***

Od kwietnia do sierpnia 2014 r. w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim i lubelskim zostanie przeprowadzone telefoniczne Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Tożsamość naszych teleankieterów można sprawdzić dzwoniąc do koordynatora badania z Państwa województwa (w godzinach pracy urzędu statystycznego).

 

 
2014-04-18

Według wstępnych danych, w okresie styczeń-marzec 2014 r. oddano do użytkowania 35669 mieszkań, tj. o 3,9% mniej w porównaniu z  analogicznym okresem ub. roku (kiedy odnotowano wzrost o 2,3%) i o 1,7% mniej niż odpowiednio w 2012 r.

2014-04-18

Tablice przeglądowe przezentujące miesięczne zestawienie danych dotyczących ilości mieszkań oddanych do użytkowania w okresie 1991-2014. 

2014-04-18

Na rynku rolnym w marcu 2014 r. w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. odnotowano zarówno w skupie, jak i na targowiskach spadek cen większości produktów rolnych. Wyższe niż przed rokiem były ceny ziemniaków i mleka w skupie.

2014-04-17

Publikacja zawiera szczegółowe informacje o zużyciu energii, w tym energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych oraz kierunkach jej użytkowania w gospodarstwach domowych, wyposażeniu gospodarstw domowych w urządzenia i sprzęt zużywający energię oraz innych czynnikach strukturalnych mających wpływ na wielkość zużycia. W opracowaniu ujęto również informacje o zużyciu paliw przez samochody osobowe użytkowane w gospodarstwach domowych.
2014-04-17

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w marcu br. o 5,4% wyższa niż przed rokiem i o 9,4% wyższa w porównaniu z lutym br.

2014-04-17

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2014 r. były o 0,2% niższe niż w poprzednim miesiącu.

2014-04-17

W „Wiadomościach Statystycznych” publikowane są artykuły poświęcone teorii i praktyce statystycznej, omawiające metody i wyniki badań prowadzonych przez GUS oraz przez inne instytucje w kraju i za granicą, jak również zastosowanie informatyki w statystyce oraz zmiany w systemie zbierania i udostępniania informacji statystycznej.

2014-04-16

Dotyczy podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; ...

2014-04-16

Zgodnie z zapowiedzią przekazaną w „Informacji Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku wartości produktu krajowego brutto za lata 2012-2013” z dnia 4 kwietnia 2014 r., GUS publikuje zaktualizowane rachunki kwartalne PKB za te lata.
2014-04-16

Ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2014 r. wyniosło 3896,97 zł.
2014-04-16

Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2008 - 2013 wyniosła 120,2.
2014-04-16

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku  w marcu 2014 r. wyniosło 4017,38 zł.
2014-04-16

Ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2014 r. wyniosło 4017,75 zł.
2014-04-16

Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany do wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L 146 z 10.06.2009, s. 1, z późn. zm.) za lata 2010-2013 wyniósł: w 2010  roku: deficyt 110 870 mln zł, w 2011 roku: deficyt 77 214 mln zł, w 2012 roku: deficyt 61 681 mln zł, w 2013 roku: deficyt 70 651 mln zł.
2014-04-16

W dniu 31 marca 2014 r., stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP) załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami, Prezes GUS przesłał do Komisji Europejskiej (Eurostat) dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. notyfikacja fiskalna).

2014-04-16

Ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2014 r. wyniosło 3896,74 zł.
2014-04-16

W niniejszej publikacji, przygotowanej w 20 rocznicę podpisania porozumienia pomiędzy GUS a ISKK z 1993 r., ukazano informacje o Kościele dla okresu 1991–2011. Zespół autorski stanął przed bardzo trudnym zadaniem chcąc ukazać wszystkie główne dziedziny życia Kościoła w Polsce. W porównaniu z poprzednią edycją rocznika z roku 1991 wprowadzono kilka istotnych uzupełnień. Przedstawiono dane dotyczące organizacji i ruchów kościelnych, zamieszczono także informacje o zabytkach sakralnych. Rozszerzony został zakres danych o powołaniach do kapłaństwa lub życia zakonnego, życiu religijnym oraz katolickim duszpasterstwie na emigracji.

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS