GUS - Główny Urząd Statystyczny

ZOBACZ TAKŻE:

Dzienniki Urzędowe GUS

» Komunikaty w roku: 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 

Komunikaty i obwieszczenia Prezesa GUS w 2010 roku

Wszystkie informacje publikowane są w Internecie danego dnia o godz. 14:00

Jak znaleźć wskaźnik...

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Ceny | Ceny skupu i sprzedaży | Przeciętne wynagrodzenie | Produkt Krajowy Brutto (PKB) | Inne

Wyszczególnienie Realizacja w poszczególnych miesiącach według dni kalendarzowych
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
(miesiąc do poprzedniego miesiąca)

14 15 15 15 14 15 13 13 14 13 15 14

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
(Styczeń 2010 w stosunku do grudnia 2009 - dane ostateczne)

-- -- 15 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
(kwartał do poprzedniego kwartału)

14 -- -- 15 -- -- 13 -- -- 13 -- --

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału
(do analogicznego okresu roku ubiegłego)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 13 -- --

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu
(do I półrocza roku ubiegłego)

-- -- -- -- -- -- 13 -- -- -- -- --

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
(marzec do marca 2004 r.)

-- -- -- 15 -- -- -- -- -- -- -- --

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
(wrzesień do września 2004 r.)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 13 -- --

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
(kwartał do IV kwartału 1995 r.)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów
(w stosunku do 2008 r.)

14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
(w stosunku do 2008 r.)

14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Wyszczególnienie

Realizacja w poszczególnych miesiącach według dni kalendarzowych

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Ceny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku
(kwartał do poprzedniego kwartału)

14 -- -- 15 -- -- 13 -- -- 13 -- --

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych
(kwartał do poprzedniego kwartału)

-- -- 2 -- 26 -- -- 26 -- -- 26 --

Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego *
(poprzedni kwartał)

-- 19 -- -- 27 -- -- 24 -- -- 29 --

Ceny produkcji budowlano-montażowej
(kwartał do poprzedniego kwartału)

-- 19 -- -- 20 -- -- 19 -- -- 19 --

Ceny nakładów inwestycyjnych
(kwartały roku w stosunku do kwartałów roku poprzedniego)

-- -- 31 -- -- -- -- 31 -- -- 30 --

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa
(za pierwsze trzy kwartały roku)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 20 -- --

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego
(dane za rok 2009)

14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Wyszczególnienie

Realizacja w poszczególnych miesiącach według dni kalendarzowych

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Ceny skupu i sprzedaży

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych
(dane półroczne w stosunku do poprzedniego półrocza)

19 -- -- -- -- -- 20 -- -- -- -- --

Wskaźnik wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej
(2009 r. w stosunku do 2008 r.)

-- -- -- -- 25 -- -- -- -- -- -- --

Średnia krajowa cena skupu żyta
(za pierwsze trzy kwartały 2010 r.)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 19 -- --

Średnia krajowa cena skupu pszenicy - według danych szacunkowych
(dane półroczne)

19 -- -- -- -- -- 20 -- -- -- -- --

Wyszczególnienie

Realizacja w poszczególnych miesiącach według dni kalendarzowych

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Przeciętne wynagrodzenie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
(poprzedni miesiąc)

19 16 16 19 19 17 16 17 16 18 18 16

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
(poprzedni miesiąc)

19 16 16 19 19 17 16 17 16 18 18 16

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
(poprzedni kwartał)

19 -- -- 19 -- -- 16 -- -- 18 -- --

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku
(poprzedni kwartał)

19 -- -- 19 -- -- 16 -- -- 18 -- --

Przeciętne wynagrodzenie
(w danym kwartale)

-- 9 -- -- 12 -- -- 10 -- -- 10 --

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku
(poprzedni kwartał)

-- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej
(dane za rok 2009)

-- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
(dane za rok 2009)

19 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
(dane za rok 2009)

19 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia
(rok 2009 w stosunku do 2008 r.)

-- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe
(dane za rok i drugie półrocze 2009 r.)

-- 19 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej i Telekomunikacji Polskiej - Spółka Akcyjna.
(pierwszy i trzeci kwartał 2010 r.)

-- -- -- -- 27 -- -- -- -- -- 29 --

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego
(dane za rok 2009)

-- -- -- -- -- -- -- -- 23 -- -- --

Kwota bazowa
(dane za rok 2009)

-- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Wyszczególnienie

Realizacja w poszczególnych miesiącach według dni kalendarzowych

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Produkt Krajowy Brutto (PKB)

Szacunek wartości produktu krajowego brutto (PKB)
(dane za rok 2009)

-- -- -- -- 14 -- -- -- -- -- -- --

Szacunki wartości PKB na jednego mieszkańca w latach 2006-2008 na poziomie województw (NTS2) i podregionów (NTS3)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 26 -- --

Wyszczególnienie

Realizacja w poszczególnych miesiącach według dni kalendarzowych

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Inne

Narodowy Rachunek Zdrowia
(dane za rok 2008)

-- -- -- -- -- 25 -- -- -- -- -- --

Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatów
(stan na dzień 30 czerwca 2010)

-- -- -- -- -- -- -- -- 30 -- -- --

Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

-- -- 25 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2010 r.

-- -- -- -- -- 14 -- -- -- -- -- --

* Począwszy od II kwartału 2002 r. wskaźnik ten jest ogłaszany przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym GUS; wcześniej, kolejno: przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa i Prezesa Narodowego Banku Polskiego - w Monitorze Polskim (dostępnym na stronie http://www.lex.com.pl/wskazniki/)

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2013 GUS