GUS - Główny Urząd Statystyczny

Do wydruku

A A A

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008

Publikacja w formacie
PDF: Pobierz (276,44 KB)
Data publikacji: 2009-09-23

Wyniki badania działalności innowacyjnej[1] wskazują, że udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje produktowe lub procesowe[2] (nowe lub istotnie ulepszone produkty lub procesy) w latach 2006-2008 był niższy niż w poprzednim okresie badawczym. W przemyśle wyniósł 21,3% wobec 23,2% w latach 2004-2006, a w sektorze usług odpowiednio 15,6% wobec 21,2 %.

Największy udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje produktowe lub procesowewystąpił w następujących działach przemysłu: produkcja koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych – 52,5%, produkcja wyrobów chemicznych - 42,3% oraz produkcja wyrobów tytoniowych - 42,9%. W sektorze usług były to działy: ubezpieczenia oraz fundusze emerytalno-rentowe, bez gwarantowanej prawnie opieki społecznej – 59,3% oraz pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno-rentowych – 46,6% należące do sekcji pośrednictwo finansowe.

[1] Prezentowane wyniki dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekraczała 9 osób, a działalność gospodarcza zaklasyfikowana była do następujących rodzajów działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2004): przemysł (sekcja C- górnictwo, sekcja D-przetwórstwo przemysłowe, sekcja E- wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz, wodę), sektor usług (dział 51 – handel hurtowy i komisowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami, sekcja I – transport, gospodarka magazynowa i łączność, sekcja J- pośrednictwo finansowe, dział 72-informatyka, grupa 74.2- działalność w zakresie architektury i inżynierii, grupa 74.3- badania i analizy techniczne).
Działalność innowacyjna — to całokształt działań naukowych, technicznych, organizacyjnych, finansowych i komercyjnych, które rzeczywiście prowadzą lub mają w zamierzeniu prowadzić do wdrażania innowacji. Niektóre z tych działań same z siebie mają charakter innowacyjny, natomiast inne nie są nowością, lecz są konieczne do wdrażania innowacji. Działalność innowacyjna obejmuje także działalność badawczo-rozwojową (B+R), która nie jest bezpośrednio związana z tworzeniem konkretnej innowacji.

[2] Przedsiębiorstwo innowacyjne w zakresie innowacji produktowych i procesowych: Przedsiębiorstwo, które w badanym okresie wprowadziło przynajmniej jedną innowację produktową lub procesową: nowy lub istotnie ulepszony produkt bądź nowy lub istotnie ulepszony proces, będące nowością przynajmniej dla badanego przedsiębiorstwa.Archiwum publikacji

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2013 GUS