Strona główna  | Kontakt  | Mapa serwisu  | BIP Biuletyn Informacj Publicznej  | RSS  | Wersja Tekstowa (WAI)  | English English Version
GUS - Główny Urząd Statystyczny

Do wydruku

A A A

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych


Opis metodologiczny

Obliczany jest  w oparciu o wyniki:

- badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym,

- badania budżetów gospodarstw domowych, dostarczającego danych o przeciętnych wydatkach na towary i usługi konsumpcyjne; dane te wykorzystywane są do opracowania systemu wag.

Przy obliczaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych stosowana jest Klasyfikacja Spożycia Indywidualnego według Celu, zaadaptowana na potrzeby Zharmonizowanych Wskaźników Cen Konsumpcyjnych (COICOP/HICP).

Wskaźnik cen reprezentanta w rejonie badania cen wynika z odniesienia jego średniej ceny miesięcznej do średniej ceny z okresu bazowego. Ogólnopolski wskaźnik cen reprezentanta objętego notowaniami obliczany jest jako średnia geometryczna wskaźników cen ze wszystkich rejonów. Na podstawie wskaźników cen reprezentantów objętych badaniem cen w danej grupie, stosując średnią geometryczną, opracowuje się wskaźniki cen grup towarów i usług konsumpcyjnych na najniższym szczeblu agregacji systemu wag. Wykorzystuje się je następnie, przy zastosowaniu systemu wag, do obliczania wskaźników wyższych szczebli agregacji, aż do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Wskaźnik cen obliczany jest według formuły Laspeyres'a, przy zastosowaniu wag z roku poprzedzającego rok badany.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych wykorzystywane są m.in. następująco:

- za kwartał - do celów określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

- za wrzesień w stosunku do września 2005 r. – do celów określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

- za I półrocze w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku – do celów określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,

- za 3 pierwsze kwartały roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku - do celów określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,

- za rok w stosunku do roku poprzedniego - do celów określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Metodologia obliczania wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodna jest z wymogami prawa europejskiego.

 

Pojęcia związane:

Miejsca, formy i terminy ogłaszania (z uwzględnieniem częstotliwości)

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych
Anna Bobel
nr telef. (22) 608-35-12
e-mail A.Bobel@stat.gov.pl

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2013 GUS