GUS - Główny Urząd Statystyczny

Do wydruku

A A A

Średnia krajowa cena skupu żyta


Opis metodologiczny

Ustalana jest na podstawie informacji o ilości i wartości skupionych produktów rolnych, uzyskanych:

- z miesięcznego "Meldunku o skupie podstawowych produktów rolnych" (R-10) sporządzonego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, prowadzące skup produktów rolnych bezpośrednio od producentów rolnych,

- półrocznego "Sprawozdania o skupie produktów rolnych" (R-10) sporządzonego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, prowadzące skup produktów rolnych bezpośrednio od producentów rolnych, a także przez osoby fizyczne, jeżeli ogólna wartość skupionych przez nie produktów w okresie półrocza przekracza 10 tys. zł.

Średnia cena skupu żyta jest ilorazem wartości i ilości skupionego żyta w danym okresie:

PN = WN / QN

gdzie:

PN - średnia cena żyta w okresie N;

WN - wartość żyta skupionego w okresie N;

QN - ilość żyta skupiona w okresie N.

Cena ta stanowi podstawę ustalania wysokości podatku rolnego od gruntów z 1 ha przeliczeniowego, a ponadto:

- określania należności za wyłączenie 1 ha gruntów rolnych z produkcji,

- określenia stawki opłaty rocznej za oddanie w użytkowanie 1 ha powierzchni obwodu rybackiego,

- ustalenia wartości gruntów rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w przypadku których brakuje ceny nabycia.

 

Pojęcia związane:

Miejsce, forma i termin ogłaszania (z uwzględnieniem częstotliwości)

  • Dziennik Urzędowy RP "Monitor Polski" - komunikat Prezesa GUS - do 20 października każdego roku (za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy) - Podstawa prawna

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Grażyna Makowska
nr telef. (22) 608-30-21
e-mail  G.Makowska@stat.gov.pl 

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2013 GUS