Główny Urząd Statystyczny

AKTUALNOŚCI

Ludność i gospodarstwa domowe w województwie pomorskim. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Część I. Ludność

Publikacja prezentuje dane dotyczące rodzaju głównego i dodatkowego źródła utrzymania ludności oraz osób niepełnosprawnych opracowane w oparciu o wyniki NSP 2011. Publikacja zawiera szczegółową charakterystykę osób według źródeł utrzymania w powiązaniu  z cechami demograficznymi i społeczno – ekonomicznymi takimi jak wiek, płeć, poziom wykształcenia oraz aktywność ekonomiczna. Prezentowane są również informacje o liczbie  i strukturze osób niepełnosprawnych według płci i wieku, miejsca zamieszkania, stanu cywilnego, poziomu wykształcenia, źródeł utrzymania oraz aktywności ekonomicznej tej szczególnej zbiorowości osób.

więcej >>


Sytuacja demograficzna w Gdańsku, Sankt-Petersburgu i Kaliningradzie

Publikacja przedstawia sytuację demograficzną w Gdańsku, Sankt Petersburgu i Kaliningradzie w latach 2010-2012. Zaprezentowano także 2005 r. w celu pokazania zmian, jakie zaszły w tym okresie.
W publikacji zaprezentowano dane dotyczące liczby ludności, ludności według płci, grup wiekowych, wykształcenia, urodzeń, zgonów, małżeństw, rozwodów oraz migracji ludności dla miast: Gdańska, Sankt Petersburga i Kaliningradu.

więcej >>


Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w lutym 2014 r.

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.

więcej >>


Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w IV kwartale 2013 r.

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w IV kwartale 2013 r.


więcej >>


Działalność innowacyjna w województwie pomorskim w latach 2010-2012

W opracowaniu przedstawiono zagadnienia z zakresu nauki i techniki, działalności badawczej i rozwojowej, działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w przemyśle i w sektorze usług, ochrony własności intelektualnej i statystyki patentów oraz zasobów ludzkich dla nauki i techniki w województwie pomorskim.
Badania statystyczne prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny z zakresu omawianych tematów oparte są na międzynarodowych zaleceniach metodologicznych opracowanych przez OECD oraz Eurostat. Poza danymi GUS w publikacji wykorzystane zostały również dane Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Dane statystyczne pogrupowane zostały w 5 działach tematycznych i zaprezentowane w różnorodnych przekrojach, w zależności od omawianego tematu. Na opracowanie składają się uwagi metodyczne zawierające definicje podstawowych pojęć i wskaźników, wyniki badań – synteza, w której znaleźć można opis najistotniejszych zagadnień oraz część tabelaryczna. Uzupełnienie stanowią prezentacje graficzne wybranych zjawisk i relacji. 

więcej >>


Koniunktura gospodarcza w marcu 2014 r.

Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w marcu pozytywnie, lepiej niż przed miesiącem. Oceny bieżącego portfela zamówień i produkcji są optymistyczne, bardziej korzystne niż w lutym. Również bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest lepiej niż przed miesiącem, choć nadal negatywnie. Utrzymują się optymistyczne prognozy portfela zamówień. Przewidywania dotyczące produkcji i sytuacji finansowej są nieco bardziej korzystne od formułowanych w lutym. Przedsiębiorcy planują wzrost zatrudnienia, choć w skali mniejszej niż zapowiadano w ubiegłym miesiącu. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie rosnąć.

więcej >>


Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie pomorskim w 2013 r.

Publikacja zawiera dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec 2013 r. na tle odpowiednich danych według stanu z końca 2012 r.
Na opracowanie składają się uwagi ogólne, słownik pojęć zawierający opis celu i zakresu rejestru REGON, podstawowe pojęcia i definicje stosowane w rejestrze i opis podstawowych grupowań danych oraz część tabelaryczna. Całość wzbogacona została schematami, wykresami oraz mapami obrazującymi wybrane grupy podmiotów, tj. przedsiębiorstwa państwowe, spółki handlowe (w tym według rodzaju), spółki cywilne, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie). Dane o liczbie podmiotów przedstawiono w tablicach według sektorów własności, form prawnych, wielkości określonej na podstawie przewidywanej liczby pracujących, w przypadku spółek handlowych według rodzaju kapitału oraz według sekcji i działów Polskiej Klasyfi kacji Działalności PKD i w podziale terytorialnym na podregiony, powiaty i gminy, a także na tle województw. Opracowanie zawiera również dane o podmiotach nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych.

więcej >>


Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie pomorskim - I-XII 2013 r.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkół wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).

więcej >>


Przemysł w województwie pomorskim w latach 2009-2012

Opracowanie składa się z uwag ogólnych, metodycznych, syntezy wyników badan, tablic statystycznych oraz wykresów. W uwagach przedstawiono metody badań, źródła i zakres danych oraz objaśnienia podstawowych pojęć. Część analityczna zawiera opis najistotniejszych zagadnień charakteryzujących sytuację w przemyśle w województwie pomorskim, tj. podmiotów gospodarczych, produkcji i techniki, finansów, zatrudnienia i wynagrodzeń, czasu i warunków pracy, inwestycji i środków trwałych oraz wybranych aspektów zagrożeń dla środowiska naturalnego, które niesie działalność przemysłowa. Uzupełnienie natomiast stanowią prezentacje graficzne. Zasadniczą częścią opracowania są tablice, w których informacje prezentowane są po raz pierwszy według sekcji i działów PKD 2007 w retrospekcji za lata 2009-2012 oraz według sektorów, form własności i powiatów.

więcej >>


Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - IV kwartał 2013 r.

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego m.in. z zakresu ludności, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, bezpieczeństwa publicznego.


więcej >>


Statystyczne badania ankietowe

Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania ankietowe w gospodarstwach domowych oraz w gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, co oznacza, że badana jest część gospodarstw reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Wylosowane do badań gospodarstwa odwiedzają ankieterzy statystyki publicznej, zatrudnieni w urzędach statystycznych.

W 2014 r. badania ankietowe w gospodarstwach rolnych będą realizowane przez pracowników urzędów statystycznych – ankieterów oraz rzeczoznawców gminnych w formie wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego.

Szczegóły dotyczące prowadzonych przez statystykę publiczną badań ankietowych, w tym również wzory legitymacji ankieterów oraz formularzy badań można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2014/index.htm

Z góry dziękujemy Państwu za współpracę z naszym ankieterem 

Ankietowe badania rolnicze

Badania warunków życia ludności

więcej >>


Możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się od 1 kwietnia 2012 r. ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

więcej >>


Informujemy, że istnieje możliwość odbycia miesięcznych STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH w siedzibie naszego Urzędu. 

więcej >>


Informujemy, że w zakładce EDUKACJA STATYSTYCZNA znajdą Państwo informacje z zakresu badań statystycznych i ich metodologii.
Informujemy, że w zakładce STATYSTYCZNE VADEMECUM SAMORZĄDOWCA 2012 znajdą Państwo ciekawe informacje o województwie, powiatach, miastach i gminach.
Zapraszamy do korzystania!
Jedno okienko rejestracyjne dla przedsiębiorcy
eREGON
W Urzędzie dostępne są na zamówienie publikacje Głównego Urzędu Statystycznego.
 
Zamówienia można składać:
-
 na adres e-mail SekretariatUSGDK@stat.gov.pl,
- faxem na numer 58 76 83 270.

STATYSTYKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 

     

7 kwietnia 
Światowy Dzień Zdrowia
 

21 marca
Światowy Dzień Lasu

19 marca
Dzień Jedności Kaszubów

 

więcej >>

   Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa pomorskiego w 2012 r. >>

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Ludność i gospodarstwa domowe w województwie pomorskim. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Książka - objętość 76 stron, cena 20,00 zł
CD-ROM - cena 15,00 zł
Publikacja dostępna także w formie elektronicznej

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Sytuacja demograficzna w Gdańsku, Sankt-Petersburgu i Kaliningradzie
Książka - objętość 48 stron, cena 20,00 zł
Publikacja dostępna także w formie elektronicznej

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Działalność innowacyjna w województwie pomorskim w latach 2010-2012
Książka - objętość 138 stron, cena 20,00 zł
Publikacja dostępna także w formie elektronicznej

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie pomorskim w 2013 r.
Publikacja dostępna w formie elektronicznej

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Przemysł w województwie pomorskim w latach 2009-2012
CD-ROM - cena 15,00 zł
Publikacja dostępna także w formie elektronicznej

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Biuletyn Statystyczny Województwa Pomorskiego - IV kwartał 2013 r.
Publikacja dostępna w formie elektronicznej

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Książka - objętość 65 stron, cena 20,00 zł
CD-ROM - cena 15,00 zł
Publikacja dostępna także w formie elektronicznej

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Zamieszkane budynki w województwie pomorskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Książka - objętość 76 stron, cena 20,00 zł
CD-ROM - cena 15,00 zł
Publikacja dostępna także w formie elektronicznej

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Mieszkania w województwie pomorskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Książka - objętość 76 stron, cena 20,00 zł
CD-ROM - cena 15,00 zł
Publikacja dostępna także w formie elektronicznej

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2013
Książka - objętość 436 strony, cena 27,00 zł
CD-ROM - cena 15,00 zł
Publikacja dostępna także w formie elektronicznej

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Województwo pomorskie 2013. Podregiony, powiaty, gminy
Książka - objętość 344 strony, cena 27,00 zł
CD-Rom - cena 15,00 zł
Publikacja dostępna także w formie elektronicznej

dane o województwie pomorskim

Ludność
(stan w dniu 30 VI 2013 r.) 
2292,5 tys. osób

Bezrobotni zarejestrowani 
(stan w końcu lutego 2014 r.) 
120,0 tys. osób

Stopa bezrobocia rejestrowanego
(stan w końcu lutego 2014 r.) 
13,9%

Przeciętne zatrudnienie
w sektorze przedsiębiorstw
(luty 2014 r.) 
278,0 tys. osób

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw 
(luty 2014 r.)
3804,32 zł

Mieszkania oddane do użytkowania
(luty 2014 r.)
538

Podmioty gospodarki narodowej
(stan w końcu lutego 2014 r.)
272,3 tys.

Obroty ładunkowe w portach morskich 
(luty 2014 r.) 
3497 tys. ton

Urząd Statystyczny w Gdańsku
80-434 Gdańsk ul.Danusi 4, tel. 58 768 31 00, fax 58 768 32 70,  e-mail: SekretariatUSGDK@stat.gov.pl
Copyright © 1995-2013 GUS