GUS - Główny Urząd Statystyczny

Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów GUS, w ramach prac statystyki eksperymentalnej, prowadzi badania dotyczące identyfikacji mechanizmów i przebiegu cyklu koniunkturalnego w Polsce. Oszacowano równoległy (COINC) oraz wyprzedzający (LEAD) zagregowany wskaźnik koniunktury gospodarczej - szereg do lutego 2014 r.

***

Od kwietnia do sierpnia 2014 r. w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim i lubelskim zostanie przeprowadzone telefoniczne Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Tożsamość naszych teleankieterów można sprawdzić dzwoniąc do koordynatora badania z Państwa województwa (w godzinach pracy urzędu statystycznego).

 

 
2014-04-23

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w kwietniu oceniany jest korzystnie, lepiej niż w marcu i analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Wzrasta bieżący portfel zamówień, pozytywne oceny produkcji są lepsze od formułowanych w marcu. Utrzymują się optymistyczne prognozy w tym zakresie. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest mniej negatywnie niż przed miesiącem, a jej prognozy wskazują na możliwość poprawy. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie wzrastać.

2014-04-22

Turyści krajowi i zagraniczni korzystający z bazy noclegowej i udzielone noclegi turystom, w tym zagranicznym według wybranych krajów

2014-04-22

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.

2014-04-18

Według wstępnych danych, w okresie styczeń-marzec 2014 r. oddano do użytkowania 35669 mieszkań, tj. o 3,9% mniej w porównaniu z  analogicznym okresem ub. roku (kiedy odnotowano wzrost o 2,3%) i o 1,7% mniej niż odpowiednio w 2012 r.

2014-04-18

Tablice przeglądowe przezentujące miesięczne zestawienie danych dotyczących ilości mieszkań oddanych do użytkowania w okresie 1991-2014. 

2014-04-18

Na rynku rolnym w marcu 2014 r. w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. odnotowano zarówno w skupie, jak i na targowiskach spadek cen większości produktów rolnych. Wyższe niż przed rokiem były ceny ziemniaków i mleka w skupie.

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS