SISP
ESTATYSTYKA DLA @ ROZWOJU
PORTAL SPRAWOZDAWCZY

Podsystem PS będzie komponentem systemu SISP wspierającym realizację m.in.: projektowania formularza, procesu zbierania danych od Sprawozdawców w ramach przeprowadzanych badań statystycznych, oznaczenia informacji o sposobie realizacji obowiązku sprawozdawczego przez poszczególne podmioty, zarządzania procesem zbierania danych oraz monitorowaniu ich kompletności.

W ramach podsystemu PS możliwe będzie delegowanie zadań, związanych z badaniami statystycznymi, pracownikom Urzędów Statystycznych, w wyniku czego zakłada się usprawnienie procesu specjalizacji terenowych jednostek służb statystyki publicznej.

Dane sprawozdawcze będą zbierane za pośrednictwem podsystemu PS od następujących kategorii Sprawozdawców:

·         podmioty gospodarki narodowej,

·         gospodarstwa rolne,

·         gospodarstwa domowe.

Funkcje realizowane przez podsystem PS zostały pogrupowane w następujące moduły:

·         Moduł projektowania formularzy – funkcje umożliwiające zaprojektowanie formularza badania w oparciu o dane udostępnione w opisie badania opracowanym w ramach podsystemu SPBS i system metadanych udostępnionych w ramach podsystemu SMS.

·         Moduł zbierania danych – funkcje umożliwiające Sprawozdawcom oraz Statystykom wprowadzanie oraz wstępną kontrolę danych a także udostępnienie Sprawozdawcy podstawowych informacji dotyczących opisu badania oraz definicji wykorzystywanych pojęć i klasyfikacji.

·         Modułu eksportu – funkcje umożliwiające przekazanie do pozostałych podsystemów SISP pozyskanych danych jednostkowych (wraz z informacją o sposobie radiacji badania przez poszczególne podmioty sprawozdawcze) w celu dalszej ich analizy. W ramach tej funkcjonalności przesyłany będzie plik zawierający szczegółowy wykaz zakresu uprawnień pracowników JSP do dostępu i edycji danych w SPDS.

·         Moduł zarządzania – funkcje odpowiedzialne za zarządzanie przeprowadzaniem badań statystycznych zdefiniowanymi w podsystemie SPBS, zarządzanie użytkownikami zewnętrznymi (składającymi sprawozdania lub dostarczającymi dane w innej formie) i wewnętrznymi (nadzorującymi proces zbierania danych) oraz administrowanie obowiązkami sprawozdawczymi.

·         Moduł komunikacji – funkcje odpowiedzialne za przesyłanie komunikatów pomiędzy wszystkimi użytkownikami podsystemu PS.

·         Moduł informacyjny – funkcje umożliwiające Sprawozdawcom dostęp do przekazanych przez nich wyników w poprzednich badaniach statystycznych np. w formie wykresu obrazującego zmiany wybranej cechy badania statystycznego.