Główny Urząd Statystyczny

AKTUALNOŚCI

Wyszukiwarka kontaktów w sprawie sprawozdań
Z-02, Z-03, Z-05, Z-06, Z-12, Z-14

Komunikat: Zmiana metodologii obliczania przeciętnej liczby zatrudnionych na sprawozdaniu Z03 i Z06. Szczegóły w Portalu Sprawozdawczym przy pozycji Przeciętna liczba zatrudnionych oraz w objaśnieniach do formularzy.


Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych w województwie kujawsko -pomorskim (edycja II)

Opracowanie sygnalne stanowi drugą edycję prac nad obszarami funkcjonalnymi miast w województwie kujawsko‐pomorskim. Przy wykorzystaniu aktualnych danych ponownie poddano analizie wszystkie miasta województwa kujawsko-pomorskiego pod kątem wytworzenia przez nie obszarów funkcjonalnych. Zgodnie ze Strategią rozwoju województwa kujawsko‐pomorskiego do roku 2020 miasta zakwalifikowano do czterech kategorii polityki miejskiej, tj. ośrodków stołecznych województwa, miast regionalnych i subregionalnych, ośrodków powiatowych i ośrodków uzupełniających siedziby powiatów oraz lokalnych ośrodków rozwoju.

więcej >>


Ochrona środowiska w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2010-2012

Publikacja zawiera statystyczną charakterystykę zasobów naturalnych, problemów zagrożenia ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej, a także działań podjętych na rzecz ochrony i kontroli stanu środowiska oraz ekonomicznych aspektów jego ochrony w województwie kujawsko-pomorskim. Informacje zgrupowane zostały w siedmiu działach tematycznych charakteryzujących m.in. stan gleby, wód, powietrza, krajobrazu. Podstawowym źródłem danych zawartych w opracowaniu są badania i sprawozdawczość statystyczna GUS, a także informacje pozyskane ze sprawozdawczości ministerstw oraz wyniki pomiarów, kontroli, ocen i analiz wykonanych w ramach działalności innych instytucji. Dane w publikacji zaprezentowane zostały w postaci tablic statystycznych, a także map i wykresów.
więcej >>

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w IV kwartale 2013 r.

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15 lat i więcej. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia.

więcej >>


Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - luty

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
więcej >>

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim - marcu 2014 r.

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w marcu 2014 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.

więcej >>


Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie kujawsko-pomorskim
w okresie I - XII 2013 r.

W publikacji zaprezentowane zostały wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w podziale na sektory i sekcje PKD 2007 w okresie I-XII 2013 r. W badaniu wzięły udział podmioty gospodarcze z województwa kujawsko-pomorskiego, prowadzące księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkół wyższych.

więcej >>


W dniu 4 marca w siedzibie Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy oraz 13 marca 2014 r. w oddziale w Toruniu odbyły się uroczystości wręczenia okolicznościowych medali wybitych z okazji 95-lecia Głównego Urzędu Statystycznego oraz Międzynarodowego Roku Statystyki.

więcej >>


NSP 2011. Mieszkania w województwie kujawsko-pomorskim

Publikacja jest kolejną pozycją wydawniczą przedstawiającą wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, przeprowadzonego w dniach 1 kwietnia-30 czerwca 2011 r. pt. „Mieszkania w województwie kujawsko-pomorskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011”.
W opracowaniu znajdują się informacje opisujące mieszkania zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w momencie spisu, tj. w dniu 31 marca 2011 r. oraz wybrane dane w porównaniu z wynikami spisu w 2002 r. Publikacja zawiera informacje o liczbie mieszkań spisanych w województwie, jak również przekroje według wielkości, wieku, form własności oraz wyposażenia w instalacje techniczno-sanitarne.
więcej >>

NSP 2011. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim

Niniejsza  publikacja przedstawia wyniki spisu powszechnego, przeprowadzonego w dniach 1 kwietnia-30 czerwca 2011 r. pt. „Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011”. Opracowanie zawiera  informacje charakteryzujące aktywność ekonomiczną ludności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w  marcu 2011 r. według poszczególnych kategorii aktywności zawodowej: pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo. Każda z tych zbiorowości została opisana pod względem cech demograficznych, społecznych i ekonomicznych. Komentarz analityczny został wzbogacony prezentacją graficzną w postaci wykresów i map.
więcej >>

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2013

Publikacja zawiera szeroki zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan rozwoju gospodarczego regionu. Szczegółowe tablice zgromadzono w działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi. Część zjawisk przedstawiona jest w ujęciu dynamicznym. Rocznik wzbogacono kolorowymi mapami, wykresami i schematami.
więcej >>

Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego IV kwartał 2013 r.

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa kujawsko-pomorskiego, m.in. w zakresie rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i podmiotów gospodarki narodowej. Biuletyn dostarcza informacji o województwie kujawsko-pomorskim na tle kraju oraz innych województw a także z podziałem na podregiony i powiaty oraz sekcje i działy PKD. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających.
więcej >>

NSP 2011. Zamieszkane budynki w województwie kujawsko-pomorskim

Niniejsza publikacja jest kolejną z serii opracowań przedstawiających wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 dla województwa kujawsko-pomorskiego. Opracowanie zawiera informacje opisujące zamieszkane budynki zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w momencie spisu, tj. w dniu 31 marca 2011 r. oraz zmiany, jakie nastąpiły od poprzedniego spisu powszechnego w 2002 r.
Publikacja składa się z uwag ogólnych i metodycznych, komentarza analitycznego wzbogaconego wykresami i mapami oraz części tabelarycznej, w której zaprezentowano dane o województwie, w podziale na obszary miejskie i wiejskie oraz według powiatów.
Publikacja zawiera informacje na temat liczby budynków według ich rodzaju, ich strukturę według wieku, form własności i wielkości oraz wyposażenia w instalacje techniczno-sanitarne.
więcej >>

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim. Stan na koniec 2013 r.

Opracowanie prezentuje dane dotyczące podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim (stan w dniu 31.12.2013 r.) według sektorów własności, wybranych form prawnych oraz sekcji PKD. Zawiera również informacje na temat spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także ruchu podmiotów w rejestrze REGON. Część danych zaprezentowana została w podziale na powiaty.

więcej >>


Wynagrodzenia pracowników według cech społeczno-ekonomicznych za październik 2012 r. w województwie kujawsko-pomorskim

W niniejszym opracowaniu przedstawiono strukturę i poziom przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto oraz strukturę wynagrodzeń według cech demograficznych i zawodowych w województwie kujawsko-pomorskim za październik 2012 r. Do analizy zróżnicowania wynagrodzeń wykorzystano miary pozycyjne. Źródłem informacji z zakresu wynagrodzeń jest reprezentacyjne badanie „Struktury wynagrodzeń według zawodów” realizowane z częstotliwością dwuletnią. Graficznym uzupełnieniem opracowania są wykresy.

więcej >>


Województwo Kujawsko-Pomorskie 2013 - podregiony, powiaty, gminy

Publikacja zawiera zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województwa kujawsko-pomorskiego w ujęciu przestrzennym, tj. w podziale na gminy, powiaty i podregiony. Zakres informacyjny publikacji został zmieniony w stosunku do wydania ubiegłorocznego w wyniku standaryzacji wszystkich roczników wojewódzkich. W tablicach przeglądowych rozpoczynających publikację zaprezentowano ważniejsze dane o województwie za lata 2000, 2005 i 2012,  oraz wybrane dane o podregionach i powiatach w latach 2005 i 2012. Tablice zasadnicze, zebrane w 16 działach tematycznych, uzupełniono kartogramami i kartodiagramami.
więcej >>

INFOGRAFIKI


Bezrobocie rejestrowane
w województwie
kujawsko-pomorskim
 
 


Bieżące statystyki
z województwa
kujawsko-pomorskiego
luty 2014 r.
 


Nasze wykształcenie
w świetle statystyk
 
 
 

więcej »

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2013
Objętość: 405 str.
Cena: 27,00 zł (książka)
Cena: 15,00 zł (CD-ROM)

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Województwo Kujawsko-Pomorskie 2013 - podregiony, powiaty, gminy
Objętość: 336 str.
Cena: 27,00 zł (książka)
Cena: 15,00 zł (CD-ROM)

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

NSP 2011. Ludność w województwie kujawsko-pomorskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna
Objętość: 283 str.

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 r.
Objętość: 169 str.
Cena: 15,00 zł (CD-ROM)

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Biuletyn Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego III kwartał 2013
Objętość: 109 str.

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 r.
Cena: 15,00 zł (CD-ROM)

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011-2012
Objętość: 392 str.
Cena: 15,00 zł (CD-ROM)

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Rolnictwo w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 r.
Objętość: 65 str.
Cena: 15,00 zł (CD-ROM)

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Informator Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy 2013
Objętość: 28 str.

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011-2012
Objętość: 99 str.
Cena: 15,00 zł (CD-ROM)

Dane o województwie kujawsko-pomorskim

LUDNOŚĆ
Wykresogółem (stan na 30 IX 2013) 2094,1 tys.

Wykreskobiety (stan na 30 IX 2013) 1079,1 tys.

RYNEK PRACY
Wykresprzeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (II 2014) 3154,72 zł

Wykresprzeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
(II 2014) 239506

Wykresstopa bezrobocia (II 2014) 18,8%

WykresMIESZKANIA
mieszkania oddane do użytkowania (II 2014) 508

Wykresprzeciętna powierzchnia mieszkania oddanego do użytkowania (XII 2013) 
99,8 m2

PODMIOTY GOSPODARCZE
Wykrespodmioty gospodarki narodowej (II 2014) 191454

Wykres

   osoby fizyczne  
   prowadzące działalność
   gospodarczą
   (II 2014) 143145

ROLNICTWO
ceny skupu produktów
rolnych w województwie
kujawsko-pomorskim
w złotych (II 2014)

WykresZiarna zbóż (bez siewnego) za 1 dt:

  •    pszenica 75,31
  •    żyto 57,12
  •    jęczmień 73,98

Wykres

Żywiec rzeźny za 1 kg:
  •    bydło (bez cieląt) 6,24
  •    trzoda chlewna 4,62
  •    drób 4,33

WykresWykresINNOWACYJNOŚĆ
więcej >>

 

WYDARZENIA

 
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
85-066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3, tel. 52 366 93 90, fax 52 366 93 56, e-mail: SekretariatUSbdg@stat.gov.pl
Copyright © 1995-2013 GUS