Strona główna

Wersja do wydruku

A A A

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON - prowadzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - są BEZPŁATNE.

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, REGON, został utworzony na podstawie art. 41 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591, z późn. zm.).

Szczegółowe zasady prowadzenia i aktualizacji rejestru określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 69, poz. 763 z późn. zm.).

Rejestr REGON jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych.

Rejestr REGON :

 • służy osiągnięciu spójności identyfikacyjnej podmiotów gospodarki narodowej wpisywanych do innych urzędowych rejestrów i systemów informacyjnych administracji publicznej,
   
 • służy jednolitości opisów stosowanych w nomenklaturze pojęciowej i klasyfikacyjnej we wszystkich urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej,
   
 • dostarcza ogólnej charakterystyki działających w gospodarce narodowej podmiotów w przekrojach: terytorialnym, własnościowym, rodzajów działalności, form prawnych itp.,
   
 • umożliwia sporządzanie wykazu adresów działających podmiotów,
   
 • jest podstawą do tworzenia baz i banków danych o podmiotach gospodarki narodowej,
   
 • stanowi główne źródło zasilania bazy jednostek wybieranych do badań statystycznych.


Podmioty i dane objęte rejestrem

 

Wnioski:

eREGON

Formularze przeznaczone do składania wniosków do rejestru REGON w formie papierowej

 

Zasady wpisu do rejestru REGON szkół i placówek oświatowych obowiązujące od 1 sierpnia 2012 r.

Składanie wniosków

Jedno okienko rejestracyjne dla przedsiębiorcy

Wydawanie zaświadczeń o numerze identyfikacyjnym REGON

Wzory zaświadczeń

Zasady udostępniania danych z rejestru

Przeklasyfikowanie wg PKD 2007 podmiotów wpisanych do rejestru REGON

Liczba podmiotów w rejestrze REGON

Kontakt z urzędami statystycznymi w sprawie REGON

Informacje wprowadził(a): Alicja Koszela
Autor: Renata Bartuszek (Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów)
Data ostatniej modyfikacji: 13-11-2013

« powrót