Strona główna  »  REGON

Wersja do wydruku

A A A

Zasady udostępniania danych z rejestru

Rejestr REGON jest jawny i powszechnie dostępny.


Na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl/regon/ funkcjonuje wyszukiwarka podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, gdzie dysponując numerem identyfikacyjnym REGON lub numerem NIP podmiotu można sprawdzić informacje o danym podmiocie wpisane do rejestru REGON.


Urzędy statystyczne udostępniają nieodpłatnie:

 • organom prowadzącym inne urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej okresowo wykazy podmiotów wpisanych do rejestru podmiotów wraz z nadanym im numerem identyfikacyjnym i zakodowanym opisem informacji objętych rejestrem,
 • organom administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, innym instytucjom rządowym, Najwyższej Izbie Kontroli, Narodowemu Bankowi Polskiemu, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, równorzędnym organom, jednostkom i instytucjom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, państw, które zawarły ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług oraz Komisji Europejskiej na ich pisemny wniosek, wyciągi z rejestru podmiotów,
 • Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej z urzędu, kwartalnie, zgromadzone w rejestrze podmiotów informacje o podmiotach deklarujących zatrudnienie pracowników wraz z nadanym im numerem identyfikacyjnym i zakodowanym opisem informacji objętych rejestrem

- w uzgodnionym zakresie, niezbędnym do wykonywania statutowych zadań tych organów lub instytucji.

 

Indywidualne zamówienia na wyciągi z rejestru REGON realizowane są odpłatnie i mogą dotyczyć następujących informacji:

 • numer identyfikacyjny REGON,
 • nazwa podmiotu,
 • adres siedziby,
 • numer telefonu i faksu siedziby, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot poda te dane do rejestru*,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • forma prawna,
 • forma własności,
 • wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności,
 • daty: powstania, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, zakończenia działalności albo skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów,
 • nazwy organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany przez ten organ numer,
 • o jednostkach lokalnych podmiotu.

* nie udostępnia się osobom trzecim informacji o numerze telefonu i faxu, adresie poczty elektronicznej oraz strony internetowej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

W przypadku realizacji nieodpłatnego zamówienia z rejestru REGON mogą być dodatkowo udostępnione informacje o identyfikatorze systemu ewidencji ludności (PESEL) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz adresie zamieszkania osoby fizycznej.


Informacje z rejestru REGON mogą być udostępniane przez urzędy statystyczne (zasięg wojewódzki) lub przez Główny Urząd Statystyczny (poziom ogólnopolski lub kilku województw) po złożeniu pisemnego zamówienia na adres:

Informacje wprowadził(a): Alicja Koszela
Autor: Renata Bartuszek (Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów GUS)
Data ostatniej modyfikacji: 18-01-2013

« powrót