Strona główna  »  REGON

Wersja do wydruku

A A A

Składanie wniosków

Zgodnie z art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591, z późn. zm.) podmiot gospodarki narodowej ma obowiązek rejestracji w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonej działalności.

Wpis lub zmiana wpisu w rejestrze REGON przedsiębiorców będących osobami fizycznymi następuje na podstawie danych z wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który przedsiębiorca składa za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP. Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony przez przedsiębiorcę w wybranym urzędzie gminy osobiście lub wysłany listem poleconym. CEIDG przesyła do GUS odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG niezbędne dla uzyskania, zmiany albo skreślenia wpisu w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON).

Dla pozostałych grup podmiotów gospodarki narodowej obowiązują poniższe zasady dokonywania zgłoszeń do rejestru REGON.

Wpis lub zmiana wpisu w rejestrze REGON przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku RG-1 (pierwszy wpis, zgłoszenie zmian) lub RG-2 (skreślenie z rejestru) złożonego przez przedsiębiorcę do sądu rejestrowego (o ile jest w formie papierowej). Wniosek RG przesyłany jest przez sąd rejestrowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu do właściwego urzędu statystycznego wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu.

Zgodnie z przepisami prawa przedsiębiorcy powinni zgłaszać się do właściwych urzędów statystycznych tylko w przypadku, gdy:

  1. wniosek dotyczy zmian nieobjętych wpisem do CEIDG, tj.: zmiana liczby pracujących i zatrudnionych, wpis jednostki lokalnej nie podlegającej wpisowi do CEIDG – np.: gospodarstwo rolne (z ewentualnym upoważnieniem dla osoby, która składa wniosek w imieniu przedsiębiorcy – jeżeli zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poźn. zm.)  podmiot działa przez pełnomocnika);
  2. wniosek dotyczy zmian nieobjętych wpisem do rejestru przedsiębiorców np.: zmiana formy własności;
  3. wnioskodawca złoży wniosek o wpis w rejestrze przedsiębiorców w formie elektronicznej, wówczas zgodnie z art. 19b ust. 1 c ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przedsiębiorca składa wniosek o wpis w rejestrze podmiotów samodzielnie, drogą elektroniczną (wniosek RG-1 lub RG-2 składany za pośrednictwem systemu e-REGON);
  4. wnioskodawca złoży wniosek o wpis w rejestrze przedsiębiorców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym, wówczas wniosek o wpis w rejestrze podmiotów (RG-1) przedsiębiorca składa bezpośrednio do właściwego urzędu statystycznego;
  5. wniosek o wpis do rejestru podmiotów składa spółka kapitałowa w organizacji – zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (…) – spółka kapitałowa może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców;
  6. występują z żądaniem wydania aktualnego zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.

Wpis lub zmiana wpisu w rejestrze REGON podmiotu gospodarki narodowej niebędącego przedsiębiorcą następuje:

  1. dla szkół i placówek oświatowych na postawie danych przekazywanych z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) do rejestru REGON,
  2. dla pozostałych podmiotów na podstawie wniosku RG-1 (pierwszy wpis lub zgłoszenie zmian) lub RG-2 (skreślenie z rejestru).

Wniosek RG-1 lub RG-2 powinien być złożony w urzędzie statystycznym lub jego oddziale w województwie, na terenie którego:

  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej ma siedzibę,
  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą niepodlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma miejsce zamieszkania.

Zgodnie z art. 42 ust. 6 ustawy o statystyce publicznej podmiot jest zobowiązany do zgłoszenia odpowiedniego wniosku w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, zmianę lub skreślenie z rejestru REGON.

Zmiana siedziby osoby prawnej i jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej niebędących przedsiębiorcami lub zmiana miejsca zamieszkania osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą podlega zgłoszeniu w urzędzie statystycznym (lub jego oddziale) właściwym ze względu na dotychczasową siedzibę lub adres zamieszkania.

Istnieje możliwość złożenia wniosku RG-1 i RG-2 (tylko gdy wystąpią wyżej opisane okoliczności upoważniające do złożenia wniosku bezpośrednio w urzędzie statystycznym) w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dokumenty dołączone do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego powinny mieć również formę dokumentu elektronicznego.
Wnioski RG-1 i RG-2 w formie dokumentów elektronicznych powinny być złożone do odpowiedniego (zgodnie z ww. zasadą) urzędu statystycznego.

Dostęp do systemu eREGON

Informacje wprowadził(a): Alicja Koszela
Autor: Renata Bartuszek (Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów GUS)
Data ostatniej modyfikacji: 19-04-2013

« powrót