Główny Urząd Statystyczny

Wersja do wydruku

A A A

REGON - KRAJOWY REJESTR URZĘDOWY PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

Rejestracja prowadzona jest w Wydziale Rejestrów, parter, pok. 8,
tel. 85 749 77 19, 85 749 77 82
     poniedziałek: 715 - 1800
     wtorek - piątek: 715 - 1515

oraz w Oddziałach: w Łomży i w Suwałkach

Zasady wpisu, dokonywania zmian lub skreśleń w rejestrze REGON zawarte są w przepisach ustawy o statystyce publicznej (art. 42 i 43 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.; Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późniejszymi zmianami) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763 z późniejszymi zmianami).

 

Szczegółowe zasady rejestracji podmiotów od dnia 01.01.2012 r.

Przedsiębiorcy wpisywani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG):
Od dnia 1 stycznia 2012 roku przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) może dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej wyłącznie na podstawie elektronicznego wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wniosek CEIDG-1). Jest on dostępny na stronie internetowej CEIDG (BIP ministra właściwego do spraw gospodarki, platforma ePUAP). Jeśli przedsiębiorca złoży w dowolnym urzędzie gminy lub miasta papierowy wniosek CEIDG-1, zostanie on przekształcony w formę elektroniczną i przekazany do Ministerstwa Gospodarki. Dane z wniosku CEIDG-1 przekazywane są za pośrednictwem GUS do właściwego urzędu statystycznego, który niezwłocznie dokonuje wpisu w rejestrze REGON.

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może bezpośrednio zgłaszać się do urzędu statystycznego w następujących przypadkach:

  • dokonywania wpisu lub zmiany cech objętych wpisem jednostki lokalnej nie podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (przedsiębiorstwa leczniczego, placówki oświaty, gospodarstwa rolnego),
  • żądania wydania aktualnego zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON (wzór prośby o wydanie zaświadczenia ).

Przedsiębiorcy wpisywani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):
Od dnia 31 marca 2009 roku przedsiębiorca jest zobowiązany dokonać wpisu (również zmiany, wykreślenia) do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej na podstawie wniosków: RG-1, RG-2 złożonych we właściwym Sądzie Rejonowym. Sąd przekazuje wniosek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, do właściwego urzędu statystycznego wraz z kopią postanowienia oraz zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców.
Przedsiębiorca wpisywany do KRS może bezpośrednio zgłaszać się do urzędu statystycznego w następujących przypadkach:

  • przy zmianie cech nieobjętych wpisem do rejestru przedsiębiorców, nie wpisywanych do KRS, np. zmiana struktury własności, liczby pracujących lub zatrudnionych
    (na wniosku RG-1),
  • przy dokonywaniu zgłoszenia wpisu, zmian lub skreślenia (wniosek RG-1 i RG-2) zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców przed dniem wejścia w życie przepisów obowiązujących od dnia 31 marca 2009 r.,
  • żądania wydania aktualnego zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON; wystąpienie wymaga pisemnego upoważnienia do reprezentowania podmiotu (wzór prośby o wydanie zaświadczenia ),
  • składania wniosku RG-1 wraz z  kopią postanowienia i zaświadczenia z KRS na podstawie znowelizowanych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych  przy zastosowaniu wzorca umowy spółki z o.o. udostępnionego w systemie teleinformatycznym,   
  • składania wniosku w formie elektronicznej (za pośrednictwem portalu eREGON dostępnego dla posiadaczy certyfikowanego podpisu elektronicznego) z zastosowaniem wzorca umowy spółki z o.o. udostępnionego w systemie teleinformatycznym,
  • zgłaszania spółki kapitałowej w organizacji (wniosek RG-1).

Podmioty objęte obowiązkiem wpisu do rejestru podmiotów niebędące przedsiębiorcami (np. spółka cywilna, wspólnota mieszkaniowa, fundacja, stowarzyszenie, fundusz, uczelnia):
Podmioty niebędące przedsiębiorcami dokonują zgłoszenia na wniosku RG-1 lub RG-2, złożonym we właściwym ze względu na adres siedziby podmiotu urzędzie statystycznym. Osoba składająca wniosek musi posiadać pisemne upoważnienie do reprezentowania podmiotu oraz dokumenty potwierdzające powstanie podmiotu albo zmianę cech objętych wpisem. Wnioski RG można przesłać do Urzędu Statystycznego w Białymstoku pocztą na adres:

Urząd Statystyczny w Białymstoku
ul. Krakowska 13
15-959 Białystok

lub złożyć osobiście w pokoju nr 8 na parterze Urzędu.


Wydawanie zaświadczeń:
Zgodnie z art. 43 ust. 3. ustawy o statystyce publicznej urzędy statystyczne wydają zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON na żądanie podmiotu wpisanego do rejestru REGON.
Przykładowy wzór prośby o wydanie zaświadczenia: wzór prośby o wydanie zaświadczenia

UWAGA:
Wniosek RG-1 o pierwszy wpis do rejestru REGON, który zostanie przekazany do urzędu statystycznego uznaje się za żądanie wydania zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON podmiotu, którego wniosek dotyczy. Jest ono przekazywane podmiotowi na wskazany we wniosku adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON dostępne na stronach GUS:

Zasady wpisu do rejestru REGON szkół i placówek oświatowych obowiązujące od 1 sierpnia 2012 r.
Podmioty i dane objęte rejestrem
Składanie wniosków
Jedno okienko rejestracyjne
Wydawanie zaświadczeń o numerze identyfikacyjnym REGON
Wzory zaświadczeń

Druki wniosków RG i wzory pomocne przy ich wypełnieniu są dostępne w siedzibie urzędu i oddziałów.
Można je uzyskać również klikając tutaj: RG-1 , RG-RD , RG-SC ,RG-2 .

Dane z rejestru REGON dotyczące województwa podlaskiego można zakupić składając pisemne zamówienie w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku.
Na stronie GUS: Zasady udostępniania danych z rejestru - znajdują się informacje o zasadach płatnego i bezpłatnego udostępniania danych.

 

« powrót


Urząd Statystyczny w Białymstoku
15-959 Białystok, ul.Krakowska 13, tel. 85 749 77 00 do 09, fax 85 749 77 79
e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl
Copyright © 1995-2013 GUS