Do wydruku

A A A

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw1 w marcu 2014 r.

Publikacja w formacie
PDF: (490,40 KB)
Data publikacji: 2014-04-16

Wyszczególnienie

III 2014

I–III 2014

w liczbach
bezwzględnych

II
2014=100

III
2013=100

I–III
2013=100

Sektor przedsiębiorstw

Zatrudnienie w tys.

5515,4

100,1

100,5

100,1

Przeciętne wynagrodzenie
ogółem (brutto) w zł4017,75104,2104,8104,2

   w tym bez wypłat
    z zysku


4017,38


104,2


104,8


104,2


Dotyczy podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości; działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego z zarządzaniem; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; reklamy, badania rynku i opinii publicznej; pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; pozostałej indywidualnej działalności usługowej.Archiwum publikacji

PUBL_PW_przecietne_zatrud_wynagrodzenie_sektor_przeds_03m_2014.pdf descr_PLK:\Dotyczy podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; ...\, title_PLK:\Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2014 r.\